Phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học môn Sinh học

Phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học môn Sinh học

Phạm Thị Hương* phamhuongdhv@gmail.com Viện Nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến, Trường Đại học Vinh 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Nguyễn Thị Hiền hiens.ptt@nghean.edu.vn Trường Trung học phổ thông Phan Thúc Trực Huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Tóm tắt: 
Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học cũng như giáo dục hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và sau trung học phổ thông, đáp ứng các yêu cầu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bài viết đưa ra thực trạng giáo dục định hướng nghề nghiệp của một số trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đồng thời đề xuất một số phương pháp, mô hình sử dụng trong dạy học phần Sinh học Vi sinh vật, Sinh học lớp 10 nhằm phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp cho học sinh trong học tập. Kết quả thực nghiệm chứng minh tính hiệu quả của phương pháp được sử dụng trong dạy học thông qua kết quả các bài kiểm tra kiến thức sinh học cũng như khảo sát năng lực định hướng nghề nghiệp của học sinh của những lớp mà giáo viên đã tác động trong quá trình dạy học.
Từ khóa: 
competency
Career-oriented education
Biology.
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể, ban hành theo TT32/2018/TTBGDĐT

[2] Carolyn Cohen - David G. Pattterson, (2012), Teaching Strategies that Promote Science Career Awareness, Northwest Association for Biomedical Research Bio-ITEST: New Frontiers in Bioinformatics and Computational Biology Project.

[3] Kell & Burow, (1998), Development counseling & Theorapy, Houton Mifflin Company, Boston.

[4] Dreyfus, S, (2004), The Five-Stage Model of Adult Skills Acquisition, Bulletin of Science Technology & Society, 24(3), p.177-179, DOI:10.1177/0270467604264992

[5] Frans Meijers - Marinka Kuijpers - Chad Gundy, (2013), The relationship between career competencies, career identity, motivation and quality of choice, International Journal for Educational and Vocational Guidance.

[6] Educatioan Department, New York State, (2016), Learning Standards for Career Development and Occupational Studies at Three Levels

[7] Phạm Tất Dong, (2005), Những vấn đề mới đặt ra trước yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác hướng nghiệp hiện nay, Đối thoại Pháp - Á về các vấn đề và hướng đi cho giáo dục hướng nghiệp tại Việt Nam, tr.232-241

[8] Phùng Đình Dụng, (2014), Thực trạng giáo dục hướng nghiệp thông qua dạy học môn Hóa học và Sinh học ở trường trung học cơ sở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, Tạp chí Khoa học, số 54, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, tr.60

[9] Ngô Phan Anh Tuấn, (2017), Đề xuất mô hình dạy học tích hợp trong giáo dục hướng nghiệp ở trường phổ thông, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Đồng Nai, số 04.

Bài viết cùng số