Một số vấn đề về tổ chức hoạt động thực hành và trải nghiệm trong dạy học môn Toán lớp 10

Một số vấn đề về tổ chức hoạt động thực hành và trải nghiệm trong dạy học môn Toán lớp 10

Vũ Ngọc Hòa* ngochoa9630@gmail.com Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền 61 Ba Mươi Tháng Tư, Khu phố 2, Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Nguyễn Thanh Hưng nthung@ued.udn.vn Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Đẵng 459 Tôn Đức Thắng, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam
Lê Anh Vinh vinhla@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Dạy học trải nghiệm môn Toán 10 là vấn đề được đặt ra và chú trọng trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Dạy học trải nghiệm giúp học sinh có nền tảng tư duy độc lập, có thể chủ động phát hiện vấn đề, tìm cách thức giải quyết các vấn đề của môn học vào trong cuộc sống.
Từ khóa: 
teaching
Experiential teaching
mathematics
grade 10.
Tham khảo: 

[1] Đinh Thị Kim Thoa (chủ biên) - Bùi Ngọc Diệp - Lê Thái Hưng - Lại Thị Yến Ngọc - Trần Thị Quỳnh Trang - Lê Thế Tình, (2019), Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[2] Phó Đức Hòa (chủ biên) - Vũ Thị Lan Anh - Nguyễn Hà My - Nguyễn Huyền Trang, (2019), Tài liệu hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo cho học sinh tiểu học, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[3] Trần Nam Dũng (chủ biên), (2021), Toán 10, NXB Giáo dục Việt Nam

[4] David A. Kolb, (2011), Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development (Học tập thông qua trải nghiệm: Kinh nghiệm là nền tảng của quá trình học tập và phát triển), NXB Prentice Hall PTR.

[5] Nguyễn Huy Đoan (chủ biên), (2021), Toán 10, NXB Giáo dục Việt Nam

[6] Bernd Meier - Nguyễn Văn Cường, (2021), Lí luận dạy học hiện đại, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

[7] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (26/12/2018), Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể, Thông tư số 32/2018/TTBGDĐT

[8] Bộ Giáo dục và Đào tạo (26/12/2018), Chương trình Ggiáo dục phổ thông môn Toán, Thông tư số 32/2018/ TT-BGDĐT

[9] Đỗ Đức Thái (chủ biên), (2021), Toán 10, NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

[10] https://satsuite.collegeboard.org/sat/whats-on-the-test/ math

[11] https://mathworld.wolfram.com/MagicSquare.html.

[12] https://www.mathọc sinhisfun.com.

[13] https://www.khanacademy.org.

Bài viết cùng số