Đánh giá tính hiệu quả của hệ thống học trực tuyến tại Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên

Đánh giá tính hiệu quả của hệ thống học trực tuyến tại Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên

Nguyễn Thùy Linh linhnt@ictu.edu.vn Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên Đường Z115, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết phân tích tính hiệu quả của hệ thống học trực tuyến tại Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên. Nghiên cứu sử dụng bảng hỏi thông qua khảo sát trực tuyến với đối tượng nghiên cứu là 120 sinh viên tại Khoa Công nghệ thông tin. Kết quả cho thấy, việc giảng dạy học tập trực tuyến của sinh viên phần nào đáp ứng được việc học tập tự chủ và có những ưu điểm nhất định. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích mà học tập trực tuyến mang lại thì còn có những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình học trực tuyến của người học nên học tập trực tuyến chưa mang lại hiệu quả cao so với phương pháp truyền thống. Do đó, dựa trên kết quả nghiên cứu này, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trực tuyến để đạt được hiệu quả tốt hơn trong thời kì chuyển đổi số.
Từ khóa: 
effectiveness
Online learning
students
factors
solutions.
Tham khảo: 

[1] Nguyễn Minh Tân, (2015), Nghiên cứu mô hình và đề xuất giải pháp đào tạo trực tuyến hỗ trợ một số môn học, ngành học tại Đại học Thái Nguyên, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 133(03)/1, tr.167-172

[2] J. DeNigris, A. Witchel, (2000), How to Teach and Train Online: Teaching the Learning Organization with Tomorrow’s Tools Today, Pearson Custom Pub

[3] S.B. Steinweg, M.L. Davis, W.S. Thomson, (2005), A comparison of traditional and online instruction in an introduction to special education course, Teacher Education and Special Education, 28(1), p.62-73.

[4] D. Squyres, J. Preece, (1999), Predicting quality in educational software, Interacting with computers, 11(5), p.467-483.

[5] Huỳnh Bá Lộ - Lê Thu Hằng, (2021), Trải nghiệm và mong đợi của sinh viên với E-learning, https://www. vanlanguni.edu.vn.

[6] Phạm Ngọc Thanh và các cộng sự, (2020), Cảm nhận của sinh viên chính quy khi trải nghiệm học trực tuyến hoàn toàn trong thời gian phòng chống dịch COVID-19, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(4), tr.18-28.

[7] Trần Thị Ngọc Ny, (2022), Học tập trực tuyến và những khó khăn của sinh viên từ thực tiễn Trường Đại học Nội vụ, phân hiệu Quảng Nam, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Đông Á, số 01, tr.32-38.

Bài viết cùng số