Phát triển giáo dục đại học ngoài công lập toàn cầu - Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

Phát triển giáo dục đại học ngoài công lập toàn cầu - Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

Trần Văn Hùng tranvanhung@duytan.edu.vn Trường Đại học Duy Tân Số 254 Nguyễn Văn Linh, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Tóm tắt: 
Sự phát triển của giáo dục đại học ngoài công lập là một xu thế tất yếu trong phát triển giáo dục trên thế giới. Giáo dục đại học ngoài công lập toàn cầu có quy mô sinh viên chiếm khoảng 1/3 tổng số sinh viên và đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của giáo dục toàn cầu. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, bên cạnh những mặt mạnh và những yếu tố tích cực thì loại hình giáo dục đại học này ở từng khu vực, quốc gia trên thế giới cũng bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế và một số khuynh hướng phát triển tiêu cực. Bài viết này nghiên cứu và sử dụng những kết quả đánh giá chính của UNESCO năm 2021 về giáo dục đại học ngoài công lập toàn cầu, nghiên cứu thực trạng phát triển của giáo dục đại học tư thục Việt Nam, từ đó rút ra năm bài học kinh nghiệm đối với phát triển giáo dục đại học tư thục của Việt Nam.
Từ khóa: 
Non-public higher education
private higher education.
Tham khảo: 

[1] UNESCO, (1998), World Declaration on Higher Education for the Twenty-first Century: Vision and Action and Framework for Priority Action for Change and Development in Higher Education, adopted by the World Conference on Higher Education: Higher Education in the Twenty-first Century, Vision and Action, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000141952.

[2] UNESCO, (2021), Global Education Monitoring Report 2021/2: Non-state actors in education: Who chooses? Who loses?, Paris, pp.157-180, https://unesdoc.unesco. org/ark:/48223/pf0000379875.

[3] Quốc hội, (2018), Luật Giáo dục Đại học, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.

[4] PROPHE, (2010), Global Private and total Higher Education Enrollment by Region and Country, https:// www.prophe.org/en/global-data/global-data/globalenrollment-by-region-and....

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2021), Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 của ngành Giáo dục.

[6] Ban Tuyên giáo Trung ương, (2014), Tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

[7] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Tập I), NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

[8] Tran Van Hung, (2019), Increasing the global competitiveness of the Vietnamese higher education system, Journal of Science, Vinh University, 48 (2B), pp. 30-38.

Bài viết cùng số