Thực trạng quản lí chất lượng đào tạo giáo viên tiểu học theo tiếp cận AUN - QA

Thực trạng quản lí chất lượng đào tạo giáo viên tiểu học theo tiếp cận AUN - QA

Vương Kim Thành vuongthanhqb@gmail.com Trường Đại học Quảng Bình 312 Lí Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam
Tóm tắt: 
Trong xu thế đổi mới giáo dục hiện nay, việc quản lí chất lượng đào tạo giáo viên theo tiếp cận AUN-QA là nội dung rất quan trọng và cần thiết đối với các cơ sở giáo dục đại học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, chất lượng đào tạo giáo viên tiểu học ở các trường/ khoa đại học sư phạm hiện nay vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Bài viết tập trung phân tích và đánh giá thực trạng quản lí chất lượng đào tạo giáo viên tiểu học theo tiếp cận AUN-QA ở các trường/khoa đại học sư phạm giai đoạn 2017 - 2021, từ đó đề xuất các biện pháp góp phần nâng cao và đổi mới chất lượng đào tạo giáo viên tiểu học, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.
Từ khóa: 
quality management
primary teacher training
pedagogical university/faculty
AUN-QA.
Tham khảo: 

[1] AUN, (2016), Guide to AUN-QA Assessment at Institutional Level (version 3.0)

[2] Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật.

[3] Nguyễn Đức Chính, (2002), Kiểm định chất lượng trong Giáo dục đại học, NXB Quốc gia Hà Nội.

[4] Phạm Lê Cường, (2016), Giải pháp đảm bảo chất lượng đào tạo của các trường/khoa đại học sư phạm, Luận án Tiến sĩ ngành Khoa học giáo dục, Trường Đại học Vinh.

[5] Phan Huy Hùng, (2005), Quản lí chương trình đào tạo cơ sở đảm bảo cơ chế tự chủ và chất lượng giáo dục đại học, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học, tr.148-156.

[6] Nguyễn Đình Thọ - Nguyễn Thị Mai Trang, (2011), Nghiên cứu khoa học marketing - Ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM, NXB Lao động - Xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh.

[7] Phan Hùng Thư, (2019), Quản lí chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo tiếp cận AUN-QA, Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Hà Nội.

[8] Nguyễn Văn Tuấn, (2011), Chất lượng giáo dục đại học - nhìn từ góc độ hội nhập, NXB Tổng hợp, Thành phố Hồ Chí Minh.

[9] Slater, S. F, (1995), Issues in conducting marketing strategy research, Journal of strategic Marketing, 3(4), p.257-270.

Bài viết cùng số