THE CURRENT STATUS OF QUALITY MANAGEMENT OF PRIMARY TEACHER TRAINING BASED ON THE AUN-QA APPROACH

THE CURRENT STATUS OF QUALITY MANAGEMENT OF PRIMARY TEACHER TRAINING BASED ON THE AUN-QA APPROACH

Vuong Kim Thanh vuongthanhqb@gmail.com Quang Binh University 312 Li Thuong Kiet, Dong Hoi city, Quang Binh province, Vietnam
Summary: 
In the current trend of education innovation, AUN - QA based management of teacher training quality is of significant and necessary contents to higher education institutions, contributing to enhancing the training quality and international integration. However, the current quality of teacher training in local higher education institutions is still low with insufficient attention. The article, therefore, focuses on analyzing and assessing the current status of AUN - QA based management of primary teacher training quality at pedagogical universities/faculties in the period 2017-2021. On that basis, the article proposes the measures to improve and renovate the quality of primary teacher training, meeting the increasing demands of the labor market.
Keywords: 
quality management
primary teacher training
pedagogical university/faculty
AUN-QA.
Refers: 

[1] AUN, (2016), Guide to AUN-QA Assessment at Institutional Level (version 3.0)

[2] Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật.

[3] Nguyễn Đức Chính, (2002), Kiểm định chất lượng trong Giáo dục đại học, NXB Quốc gia Hà Nội.

[4] Phạm Lê Cường, (2016), Giải pháp đảm bảo chất lượng đào tạo của các trường/khoa đại học sư phạm, Luận án Tiến sĩ ngành Khoa học giáo dục, Trường Đại học Vinh.

[5] Phan Huy Hùng, (2005), Quản lí chương trình đào tạo cơ sở đảm bảo cơ chế tự chủ và chất lượng giáo dục đại học, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học, tr.148-156.

[6] Nguyễn Đình Thọ - Nguyễn Thị Mai Trang, (2011), Nghiên cứu khoa học marketing - Ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM, NXB Lao động - Xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh.

[7] Phan Hùng Thư, (2019), Quản lí chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo tiếp cận AUN-QA, Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Hà Nội.

[8] Nguyễn Văn Tuấn, (2011), Chất lượng giáo dục đại học - nhìn từ góc độ hội nhập, NXB Tổng hợp, Thành phố Hồ Chí Minh.

[9] Slater, S. F, (1995), Issues in conducting marketing strategy research, Journal of strategic Marketing, 3(4), p.257-270.

Articles in Issue