Vận dụng một số điểm mới về kinh tế trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII vào giảng dạy học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin tại các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam

Vận dụng một số điểm mới về kinh tế trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII vào giảng dạy học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin tại các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam

Phạm Thị Linh* phamthilinh@vnu.edu.vn Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Vũ Việt Phương vuvietphuongajc@gmail.co Học viện Báo chí và Tuyên truyền 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết trình bày những điểm mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về lĩnh vực kinh tế. Đó là các nội dung: 1/ Về mục tiêu phát triển; 2/ Quan điểm về Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII; 3/ Về mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế trong giai đoạn tới. Bài viết cũng làm rõ sự cần thiết phải vận dụng những điểm mới này trong giảng dạy và học tập học phần Kinh tế chính trị Mác-Lênin tại các trường đại học ở Việt Nam.
Từ khóa: 
The 13th National Party Congress
market economy
the socialist-oriented market economy
growth model
economic structure.
Tham khảo: 

[1] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, (2021), NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

[2] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, (1996), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[3] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, (2011), NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

[4] Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI, (1987), NXB Sự thật, Hà Nội

[5] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, (2001), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội

[6] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, (2016), NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội

[7] Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021- 2030 và kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm 2021 - 2025.

[8] Một số điểm nổi bật trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, https://tuyengiao.vn/dua-nghi-quyet-cua-dangvao-cuoc-song/mot-so-diem-mo....

[9] https://bnews.vn/jcer-viet-nam-se-tro-thanh-nuoc-cothu-nhap-trung-binh-c....

Bài viết cùng số