Thực trạng công tác giáo dục hướng nghiệp cho một số nhóm trẻ rối loạn phát triển trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thực trạng công tác giáo dục hướng nghiệp cho một số nhóm trẻ rối loạn phát triển trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nguyễn Văn Hưng hungnv@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết trình bày những phát hiện chính trong khảo sát, đánh giá thực trạng về giáo dục hướng nghiệp cho trẻ rối loạn phát triển tại Hà Nội, bao gồm: 1/ Mức độ khuyết tật của một số nhóm trẻ rối loạn phát triển, 2/ Khả năng học nghề của một số nhóm trẻ rối loạn phát triển, 3/ Nhu cầu của cha mẹ trẻ rối loạn phát triển trong giáo dục hướng nghiệp cho trẻ rối loạn phát triển, 4/ Nội dung giáo dục hướng nghiệp cho trẻ rối loạn phát triển đang được thực hiện tại các cơ sở giáo dục tại Hà Nội. Những kết quả đánh giá thực trạng này là cơ sở quan trọng để những người làm công tác giáo dục cho học sinh rối loạn phát triển có thể đề xuất các nội dung giáo dục hướng nghiệp, biện pháp giáo dục hướng nghiệp và hình thức giáo dục hướng nghiệp có tính khả thi và hiệu quả cho học sinh rối loạn phát triển, giúp học sinh rối loạn phát triển có cơ hội được tham gia vào thế giới nghề nghiệp và thị trường lao động, có thể sống độc lập và hoà nhập cộng đồng.
Từ khóa: 
developmental disorders
vocational guidance
Vocational education
Tham khảo: 

[1] American Psychiatric Association, (2013), Diagnotic and Statistical Mannual of Mental Disorder, fifth edition, DSM-5

[2] Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Báo cáo thống kê đầu năm học 2017 - 2018

[3] Lê Vân Anh, (1999), Vấn đề phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục.

[4] Đặng Danh Ánh, (2010), Giáo dục hướng nghiệp ở Việt Nam, NXB Văn hoá Thông tin.

[5] Đặng Danh Ánh, (2013), Đổi mới giáo dục hướng nghiẹp bắt đầu từ đâu?, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 90.

[6] Ban Gia đình Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, (2013), Kĩ năng tư vấn cá nhân về lựa chọn nghề và phát triển nghề nghiệp, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[7] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Hoạt động trải ngiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bài viết cùng số