Thiết kế bài học Lịch sử theo hướng phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông

Thiết kế bài học Lịch sử theo hướng phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông

Đặng Thị Phương phuongdt@gesd.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Trên cơ sở khái quát Chương trình Giáo dục phổ thông với những đặc điểm, mục tiêu và yêu cầu cần đạt, bài biết đã đưa ra một số gợi ý về quy trình thiết kế bài học Lịch sử theo định hướng phát triển năng lực học sinh đồng thời đưa ra ví dụ minh họa thiết kế một bài học cụ thể. Bài viết là kênh thông tin hữu ích để giáo viên tham khảo khi thiết kế bài học nói chung, bài học lịch sử nói riêng theo định hướng phát triển năng lực đáp ứng yêu cầu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
Từ khóa: 
Designing history lessons
lesson design process
competence development
high school students
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể, Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Lịch sử (cấp Trung học phổ thông), Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[3] Robert J. Marzano - Debra J. Pickering - Jane E. Pollock, (2011), Các phương pháp dạy học hiệu quả, NXB Giáo dục Việt Nam (Người dịch: Nguyễn Hồng Vân).

[4] Đặng Thị Phương, (2020), Thiết kế bài học lịch sử theo hướng phát triển cho học sinh trung học cơ sở, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, số Đặc biệt, năm thứ 16.

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2007), Những vấn đề chung về đổi mới giáo dục trung học cơ sở môn Lịch sử, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[6] Trần Thị Thanh Thủy (chủ biên), (2016), Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

Bài viết cùng số