Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học theo mô hình học tập trải nghiệm của John Deway

Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học theo mô hình học tập trải nghiệm của John Deway

Đoàn Thị Mỹ Linh linhdtm.ncs@hcmute.edu.vn Trường Đại học Thủ Dầu Một Số 06 Trần Văn Ơn, Phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Tóm tắt: 
Từ mô hình học tập trải nghiệm của John Deway, bài viết thiết kế chi tiết hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học nhằm phát huy thế mạnh, tạo sự hứng thú của học sinh tham gia hoạt động giáo dục, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động trải nghiệm trong nhà trường tiểu học.
Từ khóa: 
Design of experience activities
experiential learning
primary school student.
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2017), Chương trình Giáo dục phổ thông, Chương trình tổng thể

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[3] Liên, N. T, (2016), Tổ chức hoạt động trải nghiệm sang tạo trong nhà trường phổ thông, NXB Giáo dục Việt Nam.

[4] McAuliffe, G, (2011), Handbook of counselor preparation: Constructivist, developmental, and experiential approaches (HCP), Alexandria: VA: Association for Counselor Education and Supervision and Thousand Oaks, CA: Sage Publications

[5] Dewey, J, (1897), The psychology of effort, The Philosophical Review, 6(1), p.43-56

[6] Dewey, J, (1933), How we think: A restatement of the relation of reflective thinking to the educative process, Boston, MA: D.C. Health.

[7] Dewey, J, (1938), Experience and education, Kappa Delta Pi

[8] Dewey, J, (2012), Kinh nghiệm và Giáo dục, NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh.

[9] Dewey, J, (1925), Experience and nature. J. A. Boydston (Ed.), The later works of John Dewey (Vol. 1), Carbondale & Edwardsville, IL: Southern Illinois University Press

[10] Dewey, J, (1990), The school and Society, The University of Chicago

[11] Kolb, D, (1984), Experiential Learning: experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

[12] Atkinson, C, (2017), How is experiential learning applied in the classroom, The Scots College.

[13] Carlile, O - Jordan, A, (2007), Reflective writing: principles and practice, in C. O’Farrell (ed.) Teaching Portfolio Practice in Ireland: A Handbook. Dublin: All Ireland Society for Higher Education, 24-37

[14] Kolb, D. A, (2011), Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development, Prentice Hall PTR

Bài viết cùng số