Biện pháp bồi dưỡng kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên mầm non trong thiết kế và triển khai hoạt động giáo dục cho trẻ mẫu giáo

Biện pháp bồi dưỡng kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên mầm non trong thiết kế và triển khai hoạt động giáo dục cho trẻ mẫu giáo

Trần Thị Tâm Minh tamminhtran.gdmn@gmail.com Trường Đại học Sài Gòn Số 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Na
Tóm tắt: 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế và triển khai hoạt động giáo dục cho trẻ mẫu giáo có những lợi ích nhất định đối với công tác chuyên môn của giáo viên mầm non, nhằm hỗ trợ cho việc tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo. Tuy nhiên, kĩ năng này của giáo viên mầm non vẫn còn một số hạn chế nhất định. Bên cạnh đó, các chương trình bồi dưỡng về ứng dụng công nghệ thông tin còn tập trung vào mục đích quản lí lớp học, lập kế hoạch giáo dục... chưa chuyên sâu vào ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế và triển khai các hoạt động giáo dục cho trẻ. Do đó, giáo viên mầm non vẫn có nhu cầu được bồi dưỡng thêm về nội dung này. Bài viết trình bày các biện pháp bồi dưỡng kĩ năng này cho giáo viên mầm non nhằm đảm bảo khắc phục hạn chế trong thực tiễn cũng như tạo điều kiện để giáo viên có thể tự học ở mọi lúc, mọi nơi.
Từ khóa: 
: Improve
skills
IT application
educational activities
preschool teachers.
Tham khảo: 

[1] Hồ Lam Hồng, (2004), Nghiên cứu phương thức bồi dưỡng và hình thức đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non, Đề tài cấp bộ mã số B2002-49-36.

[2] Hoàng Đức Minh - Nguyễn Thị Mỹ Trinh, (2018), Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[3] Anjali Khirwadkar, (2007), Integration of Ict in Education: Pedagogical Issues, AU Journal, 1 (1), pp. 87-104.

[4] Chia Fen Lin, (2011), Application of Ebook Teaching Plans to Improve the Preschool Teacher’s Capacity of Education Sciences and Technology, Storage Management Solutions, No 5, pp.14-26.

[5] Karl F. Wheatley, (2003), Increassing Computer Use in Early Childhood Teacher Education: The Case of A “Computer Mullder”, Contenporary Issuse in Technology and Teacher Education (Online Serial), 2 (4).

Bài viết cùng số