Ứng dụng Socrative đánh giá thường xuyên trong dạy học Vật lí

Ứng dụng Socrative đánh giá thường xuyên trong dạy học Vật lí

Trần Thị Ngọc Ánh * tranthingocanh@dhsphue.edu.vn Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế Số 04 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Lê Thị Ngọc Anh leanh.svl@gmail.com Trường Trung học phổ thông Bùi Dục Tài Hải Sơn, Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Nguyễn Thị Thu Thủy thuthuyanhtrang@gmail.com Trường Trung học phổ thông Gio Linh Thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Nguyễn Thái Hoà nthly11@gmail.com Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Đông Du 129 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam
Tóm tắt: 
Đánh giá thường xuyên là hoạt động đánh giá diễn ra trong quá trình dạy học, có ý nghĩa đối với sự phát triển, tiến bộ của người học. Ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra, đánh giá là một giải pháp nhằm tăng tính tương tác, giúp thu nhận kết quả phản hồi một cách nhanh chóng và chất lượng hơn. Socrative là một trong những nền tảng trực tuyến, tạo môi trường đánh giá hấp dẫn, lôi cuốn người học. Bài viết trình bày các biện pháp và quy trình sử dụng Socrative hỗ trợ đánh giá thường xuyên trong dạy học Vật lí. Quá trình thực nghiệm sư phạm được tiến hành trên 120 học sinh Trường Trung học phổ thông Bùi Dục Tài, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Kết quả thực nghiệm sư phạm cho thấy, Socrative là một công cụ hiệu quả đối với hoạt động đánh giá thường xuyên trong dạy học Vật lí, góp phần nâng cao kết quả học tập của học sinh.
Từ khóa: 
Socrative
Assessment
formative assessment
teaching
Physics.
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2017), Đổi mới phương pháp dạy học trong đổi mới giáo dục phổ thông, https://moet. gov.vn/giaoducquocdan/giao-duc-trung-hoc/Pages/ default.aspx?ItemID=4733.

[2] Hải Bình - Giaoducthoidai, (2020), Ứng dụng công nghệ thông tin là xu hướng của KT ĐG, https:// giaoducthoidai.vn/trao-doi/ung-dung-cong-nghethong-tin-la-xu-huong-cua-kiem-tra-danh-giajwD5TEKMg.html?gidzl=y7WQCQiJs0pmRn inhWlS3Vfe5Z2u2OSFjMuGP-zTXWsqFH8- xmpMKBPd4Mgv1je2u31ERJPiKl8BhH_O2m.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (15/9/2020), Ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học, số: 32/2020/TT-BGDĐT.

[4] Balta, N., & Tzafilkou, K, (2018), Using Socrative software for instant formative feedback in physics courses, Education and Information Technologies, doi:10.1007/s10639-018-9773-8.

[5] Awedh, M., Mueen, A., Zafar, B., & Manzoor, U, (2014), Using Socrative and Smartphones for the support of collaborative learning, Int. J. Integr. Technol. Educ., vol 3, số p.h 4, tr 17–24, doi: 10.5121/ijite.2014.3402.

[6] Leenknecht, M., Wijnia, L., Köhlen, M., Fryer, L., Rikers, R., & Loyens, S, (2020), Formative assessment as practice: the role of students’ motivation, Assessment & Evaluation in Higher Education, p.1–20, doi:10.1080 /02602938.2020.1765228.

Bài viết cùng số