Từ lịch sử hình thành phát triển tới kịch bản dạy học chủ đề ba đường Conic theo định hướng Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán 2018

Từ lịch sử hình thành phát triển tới kịch bản dạy học chủ đề ba đường Conic theo định hướng Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán 2018

Trần Cường trancuong@hnue.edu.vn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Ba đường Conic (3c) là chủ đề tăng cường trở lại chương trình Toán phổ thông sau hàng chục năm được giảm nhẹ. Bài báo nhằm cung cấp một cái nhìn toàn cảnh về nội dung tri thức, hỗ trợ sinh viên sư phạm Toán và giáo viên trung học phổ thông có sự chuẩn bị tốt hơn cho việc triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán 2018. Tác giả trình bày về lịch sử hình thành phát triển của 3c, sơ lược quá trình chuyển hoá sư phạm tri thức với những lưu ý về vài điểm đứt gãy đáng chú ý, từ đó đề xuất một phương án dạy học 3c theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
Từ khóa: 
Conic sections
pedagogical scenario
high school Mathematics curriculum (of the year 2018).
Tham khảo: 

[1] Bùi Văn Nghị, (2008), Giáo trình Phương pháp dạy học những nội dung cụ thể môn Toán, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[2] Maria G. Bartolini, (2005), The Meaning of Conics: Historical and Didactical Dimensions, In J. Kilpatrick, C. Hoiles, O. Skovsmose, P. Valero (Eds.), Meaning in Mathematics Education (pp. 39-60). Springer Link.

[3] Ada, Tuba; Kurrtulus, Aytaç, (2019), Problems and Solution Suggestions in Teaching Rotation Transformation in Conic Sections. Acta Didactica Napocensia, v12 n2 p15-28 2019, doi: 10.24193/ adn.12.2.2

[4] Pantazi A., Doukakis S, (2020), An Educational Scenario for the Learning of the Conic Section: Studying the Ellipse with the Use of Digital Tools and Elements of Differentiated Instruction and Cognitive Neurosciences, In: Vlamos P. (eds) GeNeDis 2018. Advances in Experimental Medicine and Biology, vol 1194. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3- 030-32622-7_3.

[5] W.-H. Besant, (1895), Conic section treated Geometrically, London George Bell and Sons

[6] W.-M. Baker, (1906), A new treatise on analytical conic sections, London George Bell and Sons.

[7] J.-L. Coolidge, (1968), A History of the Conic Sections and Quadric Surfaces, Dover Publications.

[8] G. Glaeser, H. Stachel, and B. Odehnal, (2016), The Universe of Conics, From the ancient Greeks to 21st century developments, Springer Spektrum.

[9] Phan Huy Khải - Nguyễn Đạo Phương, (2001), Tuyển chọn các bài toán về ba đường conic, NXB Giáo dục Việt Nam.

[10] A.O. Fatade, A.A. Arigbabu and D.C.J. Wessels, (2011.), Teaching Conic Sections and Their Applications, Journal of Modern Mathematics and Statistics, 5: 60- 65, DOI: 10.3923/jmmstat.2011.60.65

[11] Hoàng Xuân Hãn, (1942), Danh từ khoa học, Trường Thi xuất bản.

[12] Yves Chevallard, (1985), Transposition didactique: du savoir savant au savoir enseigne, La Pensée sauvage

[13] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán.

Bài viết cùng số