Hoạt động xây dựng văn hóa ứng xử tại các trường tiểu học công lập ở Thành phố Hồ Chí Minh

Hoạt động xây dựng văn hóa ứng xử tại các trường tiểu học công lập ở Thành phố Hồ Chí Minh

Mỵ Giang Sơn mygiangson.sgu@gmail.com Trường Đại học Sài Gòn 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng xây dựng văn hóa ứng xử tại các trường tiểu học công lập ở Thành phố Hồ Chí Minh. Phân tích dữ liệu thu nhận từ phương pháp khảo sát bằng bảng hỏi và phỏng vấn sâu cho thấy các trường được khảo sát đã chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử trong nhà trường, trong đó hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh được đánh giá cao nhất. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế trong thực hiện hoạt động tuyên truyền, xây dựng và triển khai Bộ quy tắc ứng xử, bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử cho tập thể sư phạm, phối hợp với gia đình và các tổ chức xã hội tại địa phương trong xây dựng văn hóa ứng xử.
Từ khóa: 
Behaviour culture
building behaviour culture
primary school
Ho Chi Minh City
Tham khảo: 

[1] Nguyễn Thị Thúy Dung, (2020), Hoạt động xây dựng văn hóa ứng xử ở trường phổ thông, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 27, tr.18-23.

[2] Nguyễn Thị Ngọc Dung, (2019), Một số vấn đề lí luận về giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh ở trường tiểu học, Tạp chí Giáo dục, số 462, kì 2, tr.19-23.

[3] Thủ tướng Chính phủ, (2018), Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” (ban hành theo Quyết định 1299/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 nămv2018).

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2019), Quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên (ban hành theo Thông tư số 06/ TT- BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2019).

[5] Mỵ Giang Sơn (Chủ nhiệm đề tài), (2019-2021), Quản lí hoạt động xây dựng văn hóa ứng xử tại các trường tiểu học Thành phố Hồ Chí Minh, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở (Trường Đại học Sài Gòn), mã số: CS2019-77.

[6] Mỵ Giang Sơn, (2021), Phát triển năng lực văn hóa ứng xử và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử cho giáo viên phổ thông, Tạp chí Giáo dục, số 495, kì 1, tr.52-55.

Bài viết cùng số