CURRENT SITUATION OF VOCATIONAL EDUCATION FOR STUDENTS WITH DEVELOPMENTAL DISORDERS AT SPECIALIZED SCHOOLS IN HANOI CITY

CURRENT SITUATION OF VOCATIONAL EDUCATION FOR STUDENTS WITH DEVELOPMENTAL DISORDERS AT SPECIALIZED SCHOOLS IN HANOI CITY

Nguyen Van Hung hungnv@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Summary: 
This article aims to examine the main findings in the survey on vocational education for children with developmental disorders in Hanoi, including: i) The level of disability of some groups of children with developmental disorders, ii) Vocational ability of some groups of children with developmental disorders, iii) The needs of parents of children with developmental disorders in vocational education for these children, iv) The content of vocational education for children with developmental disorders is being carried out at educational institutions in Hanoi. These assessment results are an important basis for those who work to educate students with developmental disorders to propose the vocational education contents, measures and teaching forms that are feasible and effective for students with developmental disorders; helping them have the opportunity to participate in the professional world and the labor market, to be able to live independently as well as to integrate into the community
Keywords: 
developmental disorders
vocational guidance
Vocational education
Refers: 

[1] American Psychiatric Association, (2013), Diagnotic and Statistical Mannual of Mental Disorder, fifth edition, DSM-5

[2] Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Báo cáo thống kê đầu năm học 2017 - 2018

[3] Lê Vân Anh, (1999), Vấn đề phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục.

[4] Đặng Danh Ánh, (2010), Giáo dục hướng nghiệp ở Việt Nam, NXB Văn hoá Thông tin.

[5] Đặng Danh Ánh, (2013), Đổi mới giáo dục hướng nghiẹp bắt đầu từ đâu?, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 90.

[6] Ban Gia đình Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, (2013), Kĩ năng tư vấn cá nhân về lựa chọn nghề và phát triển nghề nghiệp, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[7] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Hoạt động trải ngiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Articles in Issue