Quản lí hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ 3 - 4 tuổi ở các trường mầm non trong bối cảnh hiện nay

Quản lí hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ 3 - 4 tuổi ở các trường mầm non trong bối cảnh hiện nay

Nguyễn Thị Nhung nhungbg1980@gmail.com Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương 387 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết làm rõ những vấn đề lí luận cơ bản về quản lí hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ 3 - 4 tuổi ở trường mầm non trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, bao gồm: những khái niệm có liên quan và nội dung chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ 3 - 4 tuổi và công tác quản lí, các yếu tố ảnh hưởng đến quản lí hoạt động này trong bối cảnh hiện nay
Từ khóa: 
Caring and nurturing preschool children
preschool children
childcare and nurturing management in preschool
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư số 52/2020/TTBGDĐT, Điều lệ trường mầm non.

[2] Đào Thanh Âm (chủ biên) - Trịnh Dân - Nguyễn Thị Hòa - Đinh Văn Vang, (1997), Giáo dục học mầm non, Tập 1,2,3, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[3] Ban Chấp hành Trung ương Đảng, (2013), Nghị quyết 29-NQ/TW về Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư số 51/2020/TTBGDĐT về Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[5] Nguyễn Ánh Tuyết, (2005), Giáo dục mầm non - những vấn đề lí luận và thực tiễn, NXB Giáo dục, Hà Nội.

Bài viết cùng số