Đánh giá năng lực đặc thù môn Khoa học ở Tiểu học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Đánh giá năng lực đặc thù môn Khoa học ở Tiểu học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Đoàn Thị Ngân ngandt.ncs@hcmute.edu.vn Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Số 01 Võ Văn Ngân, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tóm tắt: 
Phát triển năng lực học sinh là một trong những nội dung đổi mới cơ bản trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Để đo lường được sự phát triển năng lực người học, cần phải thực hiện đánh giá năng lực. Thực tế hiện nay, Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể và Chương trình môn Khoa học lớp 4, 5 ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT mới chỉ dừng lại ở việc xác định phẩm chất, năng lực chung và năng lực đặc thù môn Khoa học. Tài liệu bồi dưỡng kiểm tra, đánh giá học sinh Tiểu học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực môn Khoa học (mô-đun 3.9) (2020) tuy có đề cập đến các mức độ thể hiện năng lực nhưng vẫn còn chung chung. Vì vậy, cần thiết phải xây dựng các mức độ đánh giá năng lực, cụ thể là năng lực đặc thù môn Khoa học ở Tiểu học, giúp cho việc đánh giá năng lực học sinh được dễ dàng, chính xác, khách quan.
Từ khóa: 
Science subject
primary schools
assessment levels
specific competency
Tham khảo: 

[1] Weinert F.E, (2001), Vergleichende Leistungsmessung in Schulen – eineumstrittene, Selbstverstondlichkeit, In F. E. Weinert (eds), Leistungsmessung in Schulen, Weinheim und Basejl: Beltz Verlag.

[2] OECD, (2002), Definition and Selection of Competencies: Theocretica and Conceptual Foundation.

[3] L’Education, Q.-M. de, (2004), Québec Education Program, Secondary School Education.

[4] Hoàng Phê, (2012), Từ điển tiếng Việt, Viện Ngôn ngữ học, NXB Từ điển Bách Khoa.

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (26/11/2018), Chương trình Giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT.

[6] Nguyễn Thị Lan Phương (chủ biên), (2016), Chương trình tiếp cận năng lực và đánh giá năng lực người học, NXB Giáo dục Việt Nam.

[7] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (26/11/2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Khoa học ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT.

[8] Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 3.0, (2020), Kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực môn Khoa học.

[9] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (04/9/2020), Thông tư 27/2020/ TT-BGDĐT quy định đánh giá học sinh Tiểu học.

Bài viết cùng số