Thực trạng giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc, một số giải pháp phát triển trong giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo

Thực trạng giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc, một số giải pháp phát triển trong giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo

Nguyễn Văn Huyến huyenvinhphuc@gmail.com Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc 539 Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết trình bày về thực trạng giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc, bao gồm giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên với các bình diện tiếp cận, chất lượng và điều kiện đảm bảo giáo dục. Theo đó, trong thời gian qua, giáo dục Vĩnh Phúc đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Tuy nhiên, ngành Giáo dục vẫn đang phải đối mặt với một số khó khăn như: thiếu đội ngũ, cơ sở vật chất; một tỉ lệ không nhỏ GV chưa đạt chuẩn theo quy định của Luật Giáo dục 2019. Ngành Giáo dục đã xác định 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp nhằm khắc phục những bất cập hiện tại, đồng thời đưa giáo dục Vĩnh Phúc phát triển hơn nữa trong giai đoạn tới.
Từ khóa: 
Vĩnh Phúc
Education
period 2021 - 2025
Tham khảo: 

[1] Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc, (2020), Niên giám thống kê

[2] Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, (2020), Đề án phát triển phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025 theo hướng bền vững nâng cao chất lượng tăng trưởng.

[3] Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc, (3/2020), Báo cáo Đề xuất nhiệm vụ, giải pháp phát triển giáo dục đào tạo giai đoạn 2020 - 2025

[4] Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, (2020), Đề án Phát triển giáo dục đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021- 2025.

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo cáo đánh giá tác động về lộ trình thực hiện nâng chuẩn giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Bài viết cùng số