MANAGEMENT OF CARING AND NURTURING ACTIVITY FOR CHILDREN AGED 3 - 4 YEARS OLD IN PRESCHOOLS IN THE CURRENT CONTEXT

MANAGEMENT OF CARING AND NURTURING ACTIVITY FOR CHILDREN AGED 3 - 4 YEARS OLD IN PRESCHOOLS IN THE CURRENT CONTEXT

Nguyen Thi Nhung nhungbg1980@gmail.com National College for Education 387 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
Summary: 
The article clarifies the basic theoretical issues of managing caring and nurturing activities for 3 - 4 years old children in preschools in the current context of educational innovation, including: Relevant concepts and content of taking care and nurturing children aged 3 - 4 years old and its management, as well as factors affecting the management of this activity in the current context.
Keywords: 
Caring and nurturing preschool children
preschool children
childcare and nurturing management in preschool
Refers: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư số 52/2020/TTBGDĐT, Điều lệ trường mầm non.

[2] Đào Thanh Âm (chủ biên) - Trịnh Dân - Nguyễn Thị Hòa - Đinh Văn Vang, (1997), Giáo dục học mầm non, Tập 1,2,3, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[3] Ban Chấp hành Trung ương Đảng, (2013), Nghị quyết 29-NQ/TW về Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư số 51/2020/TTBGDĐT về Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[5] Nguyễn Ánh Tuyết, (2005), Giáo dục mầm non - những vấn đề lí luận và thực tiễn, NXB Giáo dục, Hà Nội.

Articles in Issue