Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay

Nguyễn Thị Thơ nguyentho.bg@gmail.com Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam Số 03 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Chi bộ có vị trí, vai trò rất quan trọng, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Do vậy, hoạt động của chi bộ mà chủ yếu thông qua sinh hoạt chi bộ chính là nhằm thống nhất tư tưởng, tổ chức và hành động trong toàn Đảng để thực hiện mục tiêu của Đảng, gây dựng và giữ vững niềm tin trong đảng viên. Trong đó, chi bộ trong các trường đại học, cao đẳng giữ vị trí, vai trò vô cùng quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Để nâng cao năng lực lãnh đạo của các chi bộ trong trường đại học, cao đẳng trong tình hình mới hiện nay thì yêu cầu cấp thiết và đầu tiên là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chi bộ trong các trường đại học, cao đẳng có những đặc điểm riêng biệt. Bởi vậy, vấn đề đặt ra đối với chi bộ trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay là ngoài việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thường kì thì cần đặc biệt quan tâm đến sinh hoạt chi bộ theo các chuyên đề phù hợp với đặc điểm riêng của mình để chi bộ kịp thời bám sát, lãnh đạo, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong tình hình mới hiện nay
Từ khóa: 
improvement
the party activities according to topics
university
college
Tham khảo: 

[1] Hồ Chí Minh, (2002), Toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[2] Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 05-HD/ BTCTW ngày 25 tháng 5 năm 2007 về Nội dung sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng.

[3] Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 09-HD/ BTCTW ngày 02 tháng 3 năm 2012 về Nội dung sinh hoạt chi bộ.

[4] Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 12-HD/ BTCTW ngày 06 tháng 7 năm 2018 về Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

[5] Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”

[6] Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Bài viết cùng số