Giáo dục đại học trong hệ hình giáo dục cận - hiện đại của Việt Nam

Giáo dục đại học trong hệ hình giáo dục cận - hiện đại của Việt Nam

Lâm Quang Thiệp lqthiep@gmail.com Trường Đại học Thăng Long Nghiêm Xuân Yêm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Giáo dục đại học theo mô hình phương Tây ở Việt Nam đã được hình thành từ đầu Thế kỉ XX. Tuy nhiên, có thể xem nền giáo dục đại học hiện đại của nước ta bắt đầu từ khi thành lập Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào năm 1945 và phát triển qua nhiều giai đoạn theo các biến động lịch sử quốc gia: Từ năm 1945 đến khi chấm dứt cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954); Từ khi đất nước bị chia làm 2 miền đến khi thống nhất (1954 - 1975); Từ khi thống nhất đất nước năm 1975 đến nay. Ở đầu Thế kỉ XXI, các mô hình giáo dục đại học phương Tây có ảnh hưởng đến nước ta đều hội tụ đến giáo dục đại học Hoa Kì, cho nên mô hình giáo dục đại học mà Việt Nam hướng đến trong thời đại hội nhập quốc tế hiện nay cũng chính là mô hình giáo dục đại học Hoa Kì. Các đổi mới giáo dục đại học ở nước ta trong gần 3 thập niên qua đã thực hiện theo hướng đó nhưng còn gặp một số gay cấn. Muốn xây dựng một nền giáo dục đại học hiện đại, tiên tiến, cần đổi mới thể chế và hệ thống quản trị và quản lí giáo dục đại học nhằm đạt được mục tiêu mong muốn.
Từ khóa: 
higher education
educational paradigm
Tham khảo: 

[1] Thomas Kuhn, (2008), Cấu trúc các cuộc cách mạng khoa học, NXB Tri thức.

[2] Ted Newell, (2014), Five Paradigms for Education, https://www.palgrave.com/gp/book/9781137398017

[3] Lâm Quang Thiệp, (2017), Nghiệp vụ sư phạm đại học, NXB Giáo dục, https://lqthiep.blogspot.com/.

[4] Lê Văn Giạng, (2003), Lịch sử giản lược hơn 1000 năm nền giáo dục Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (1995), Năm mươi năm phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo (1945 - 995), NXB Giáo dục

[6] https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/ european-education-area_en.

[7] Lâm Quang Thiệp, (2011), Humboldt, Hoa Kì và đại học Việt Nam, Đại học Humboldt 200 năm, NXB Tri thức.

[8] Perkin H, (1997), History of Universities, The History of Higher Education, ASHE Reader Series, Simon & Schuster Custom Publishing.

[9] The World Bank team comments on Vietnam HE Law amendment draft, 29 tháng 4 năm 2018.

Bài viết cùng số