Xây dựng ngữ liệu giáo dục giới tính trong môn Tự nhiên và Xã hội 1 tại trường tiểu học ở Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Xây dựng ngữ liệu giáo dục giới tính trong môn Tự nhiên và Xã hội 1 tại trường tiểu học ở Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Minh Giang giangnm@hcmue.edu.vn Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 280 An Dương Vương, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tóm tắt: 
Ở giai đoạn tiểu học, giáo dục giới tính đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phụ huynh, trường học và toàn xã hội. Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, việc giảng dạy giáo dục giới tính sẽ được triển khai thực hiện từ giai đoạn lớp 1. Vì thế, để đáp ứng yêu cầu về giáo dục giới tính của chương trình, một vấn đề cấp bách được đặt ra đó là việc thiết kế ngữ liệu sao cho học sinh có thể tiếp nhận tốt nhất các nội dung kiến thức cơ bản. Khi triển khai giáo dục giới tính cho học sinh lớp 1 theo Chương trình 2018, giáo viên tại các trường tiểu học tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh gặp khá nhiều khó khăn do thiếu các ngữ liệu dạy học phù hợp. Vì vậy, nghiên cứu này đã xây dựng 6 nguyên tắc và tiến trình thiết kế ngữ liệu giáo dục giới tính theo 3 bước phù hợp với học sinh lớp 1. Dựa trên nguyên tắc và tiến trình thiết kế ngữ liệu giáo dục giới tính, đã thiết kế các ngữ liệu gồm video, tranh ảnh, trò chơi, thẻ học tập với các hướng dẫn sử dụng cụ thể. Kết quả khảo nghiệm kế hoạch bài dạy minh họa trong môn Tự nhiên và Xã hội 1 với 50 giáo viên tiểu học tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, các ngữ liệu giáo dục giới tính đã thiết kế phù hợp, linh hoạt và hiệu quả khi dạy học trong thực tế, giúp hình thành và phát triển năng lực cho học sinh.
Từ khóa: 
materials
Sex education
first - grade students
District 1
Ho Chi Minh City
Tham khảo: 

[1] Wenli Liu, (2013), Children’s Sexual Education: The Education Field Must be Given Great Attention by All the People, People’s Education, p.21-23.

[2] Bušljeta, R, (2013), Effective Use of Teaching and Learning Resources, Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal, p.55-69.

[3] Anthony Smith - Marisa Schlichthorst - Anne Mitchell - Jenny Walsh - Anthony Lyons - Pam Blackman - Marian Pitts, (2011), Results of the 1st National Survey of Australian Secondary Teachers of Sexuality Education 2010, Australian Research Centre in Sex, Health & Society, La Trobe University.

[4] Deparment of Education and Science of Ireland, (1998), Resource Materials for Relationships and Sexuality Education, Ireland

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (26/12/2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Tự nhiên và Xã hội, ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT.

[6] Julieta Seixas Moizés - Sonia Maria Villela Bueno, (2010), Understanding sexuality and sex in schools according to primary education teachers, Rev Esc Enferm USP, 44(1), p.200-207

[7] Nguyễn Tiểu Băng - Nguyễn Minh Giang, (2021), Sử dụng ngữ liệu giáo dục giới tính cho học sinh lớp 1 ở Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 1(250), tr.105-107.

[8] Nguyễn Minh Giang, (2020), Giáo dục giới tính cho học sinh tiểu học, NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

[9] Phạm Phương Anh, (2015), Ngữ liệu dạy học trong sách giáo khoa môn Tự nhiên và Xã hội, tài liệu Macmillan Natural and Social Science 1, 2, 3, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 6(71), p.198-207.

[10] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (07/6/2021), Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp Tiểu học

Bài viết cùng số