Khả năng thực hiện bài kiểm tra định kì môn Toán và môn Ngữ văn cấp Trung học của công cụ ChatGPT: Kết quả nghiên cứu và một số khuyến nghị ban đầu

Khả năng thực hiện bài kiểm tra định kì môn Toán và môn Ngữ văn cấp Trung học của công cụ ChatGPT: Kết quả nghiên cứu và một số khuyến nghị ban đầu

Lê Anh Vinh vinhla@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Bùi Thị Diển* dienbt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Lê Quang Quân quanlq@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Vũ Văn Luân vuvanluanftu.k50@gmail.com Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục xanh Số 3, ngõ 814, đường Láng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
ChatGPT đang trở thành chủ đề nóng trên quy mô toàn cầu bởi tính mới mẻ và khả năng xử lí vượt trội. Công cụ ChatGPT làm gia tăng kì vọng vào những cải tiến mang tính đột phát mà trí tuệ nhân tạo có thể mang đến cho đời sống con người, trong đó có lĩnh vực giáo dục. Bài viết này nghiên cứu kết quả thực hiện bài kiểm tra định kì môn Ngữ văn và Toán cấp Trung học, lớp 9 và lớp 12 của ChatGPT trong mối tương quan với kết quả kiểm tra thực tế của học sinh. Nghiên cứu chỉ ra rằng, ChatGPT có khả năng thực hiện các bài kiểm tra ở mức độ nhất định nhưng chất lượng câu trả lời không ổn định và phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nghiên cứu cung cấp một góc nhìn chi tiết về khả năng của ChatGPT trong kiểm tra, đánh giá, giúp các nhà quản lí giáo dục, giáo viên, học sinh… có cơ sở để đưa ra các phương án sử dụng công cụ này một cách phù hợp và hiệu quả.
Từ khóa: 
ChatGPT
Artificial intelligence
Assessment
mathematics
Vietnamese Literature
Tham khảo: 

[1] Das, K, (2019), The role and impact of ICT in improving the quality of education: An overview, International Journal of Innovative Studies in Sociology and Humanities, 4(6), 97-103.

[2] Xie, H., Chu, H. C., Hwang, G. J., & Wang, C. C, (2019), Trends and development in technology-enhanced adaptive/personalized learning: A systematic review of journal publications from 2007 to 2017, Computers & Education, 140, 103599.

[3] Qin, H., & Wang, G, (2022, January), Benefits, challenges and solutions of artificial intelligence applied in education, In 2022 11th International Conference on Educational and Information Technology (ICEIT), pp.62-66, IEEE.

[4] OpenAI, (2023), ChatGPT: optimizing language models for dialogue, 2022 Nov 30, URL: https://openai.com/ blog/chatgpt/ [accessed 2022-1-22].

[5] Gilson, A., Safranek, C. W., Huang, T., Socrates, V., Chi, L., Taylor, R. A., & Chartash, D, (2023), How does ChatGPT perform on the United States medical licensing examination? The implications of large language models for medical education and knowledge assessment, JMIR Medical Education, 9(1), e45312

[6] Gordijn, B., & Have, H. T, (2023), ChatGPT: evolution or revolution? Medicine, Health Care and Philosophy, 1-2.

[7] George, A. S., & George, A. H, (2023), A Review of ChatGPT AI’s Impact on Several Business Sectors, Partners Universal International Innovation Journal, 1(1), 9-23

[8] Markel, J. M., Opferman, S. G., Landay, J. A., & Piech, C, (2023), GPTeach: Interactive TA Training with GPT Based Students, arXiv:2302.04818 [cs.CY].

[9] Kwon, T, (2023), Interfaces for Personalized Language Learning with Generative Language Models (Doctoral dissertation, Columbia University)

[10] Phillips, T., Saleh, A., Glazewski, K. D., Hmelo-Silver, C. E., Mott, B., & Lester, J. C, (2022), Exploring the use of GPT-3 as a tool for evaluating text-based collaborative discourse, Companion Proceedings of the 12th, 54.

[11] Eaton, S. E., Brennan, R., Wiens, J., & McDermott, B, (2023, January 25), Artificial intelligence and academic integrity: The ethics of teaching and learning with algorithmic writing technologies, https://prism. ucalgary.ca/handle/1880/115769

[12] Samantha Murphy Kelly, (2022), ChatGPT passes exams from law and business schools, Retrieved on 15th February 2022, https://edition.cnn.com/2023/01/26/ tech/chatgpt-passes-exams/index.html.

[13] Cotton, D., Cotton, P., & Shipway, J. R, (2023, January 10), Chatting and Cheating, Ensuring academic integrity in the era of ChatGPT, https://doi.org/10.35542/osf.io/ mrz8h

[14] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2023), Toạ đàm “ChatGPT, Trí tuệ nhân tạo - Lợi ích và thách thức đối với giáo dục”, Truy xuất ngày 14 tháng 02 năm 2022, https://moet.gov. vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=8407.

[15] Mehul Reuben Das, (2023), Not smarter than a 6th grader: ChatGPT fails Singapore’s 6th-grade maths and science exams, Retrieved on 10th February 2022, https:// www.firstpost.com/world/chatgpt-fails-singapore-6thgrade-maths-and-science-exams-12189482.html.

[16] Basic, Z., Banovac, A., Kruzic, I., & Jerkovic, I, (2023), Better by you, better than me, chatgpt3 as writing assistance in students essays, arXiv preprint arXiv:2302.04536

Bài viết cùng số