Xuất khẩu giáo dục đại học trên thế giới và hướng đi cho Việt Nam

Xuất khẩu giáo dục đại học trên thế giới và hướng đi cho Việt Nam

Đoàn Thị Thanh Hòa hoadtt@ueh.edu.vn Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Số 01B Nguyễn Trung Trực, Phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam
Tóm tắt: 
Xuất khẩu giáo dục là một lĩnh vực mới phát triển trong thương mại  quốc tế, trong đó có giáo dục đại học. Rất nhiều các quốc gia phát triển trên  thế giới đã có nguồn thu quan trọng từ xuất khẩu giáo dục đại học với nhiều  hình thức hợp tác khác nhau. Thời gian qua, các trường đại học tại Việt Nam  đã nỗ lực để nâng cao chất lượng trong giảng dạy, nghiên cứu và đạt được  sự công nhận của các tổ chức xếp hạng uy tín trên thế giới để từng bước đẩy  mạnh xuất khẩu giáo dục đại học. Có thể thấy, xuất khẩu giáo dục mà nước  ta cung cấp có lợi thế đặc biệt về một số mặt nhưng lại kém xa các nước phát  triển trong lĩnh vực này. Bài viết phân tích những khía cạnh liên quan đến mô  hình xuất khẩu giáo dục đại học của các nước trên thế giới, qua đó đề xuất  những hướng đi phù hợp cho Việt Nam trong thời gian tới
Từ khóa: 
Education export
higher education
the world
Vietnam.
Tham khảo: 

[1] Schatz, M. (n.d.), EDUCATION AS FINLAND’S HOTTEST EXPORT? A Multi-Faceted Case Study on Finnish National Education Export Policies, 110.

[2] Bhushan, S, (2004), Trade in Education Services under GATS: Implications for Higher Education in India, Economic and Political Weekly, 39, 2395–2402, https:// doi.org/10.2307/4415124

[3] China.pdf. (n.d.-a), Retrieved April 13, 2022, https:// cnx.org/resources/02a2854aba84c6d119b270f67a3a1b 98bf2b259a/China.pdf

[4] Ewing, L.-A, (2021), Rethinking Higher Education Post COVID-19, In J. Lee & S. H. Han (Eds.), The Future of Service Post-COVID-19 Pandemic, Volume 1, pp.37– 54, Springer Singapore, https://doi.org/10.1007/978- 981-33-4126-5_3

[5] Hoa, N. T. P. (n.d.), Chapter 5 Sustainable Education Development under Globalization, and the Reforms of Teaching and Learning Methods in Teacher Training, 29.

[6] Holroyd, C, (2020), Hong Kong, Special Administrative Region of the People’s Republic of China, In C. Holroyd, Introducing East Asia, 1st ed., pp.161–178, Routledge, https://doi.org/10.4324/9781315684697-6.

[7] Improving-the-Performance-of-Higher-Education-inVietnam-Strategic-Priorities-and-Policy-Options.pdf. (n.d.-a), Retrieved June 2, 2022, https://documents1. worldbank.org/curated/en/347431588175259657/pdf/ Improving-the-Performance-of-Higher-Education-inVietnam-Strategic-Priorities-and-Policy-Options.pdf

[8] Larsen, K., Martin, J. P., & Morris, R, (2002), Trade in Educational Services: Trends and Emerging Issues, The World Economy, 25(6), 849–868, https://doi. org/10.1111/1467-9701.00466.

[9] Mai, T. Q. L, (2015), Graduates in the New World of Work in Vietnam: A study of the experiences of young graduates working in INGOs [PhD Thesis, The University of Queensland], https://doi.org/10.14264/ uql.2015.281

[10] Mazzarol, T., & Hosie, P, (1996), Exporting Australian higher education: Future strategies in a maturing market, Quality Assurance in Education, 4(1), 37–50, https://doi.org/10.1108/09684889610108039.

[11] Niu, C, (2014), China’s educational cooperation with Africa: Toward new strategic partnerships, Asian Education and Development Studies, 3(1), 31–45, https://doi.org/10.1108/AEDS-09-2013-0057.

[12] Pham, H.-H., Vuong, Q.-H., Dong, T.-K.-T., Nguyen, T.-T., Ho, M.-T., Vuong, T.-T., Hoang, A.-D., & Nguyen, M.-H, (2021), The Southern World as a Destination of International Students: An Analysis of 50 Tertiary Education Institutions in Vietnam, Journal of Contemporary Eastern Asia, 20(1), 24–43, https://doi. org/10.17477/JCEA.2021.20.1.024.

[13] Phillips, M. W., & Stahl, C. W, (2001), International Trade in Higher Education Services in the Asia Pacific Region: Trends and Issues, Asian and Pacific Migration Journal, 10(2), 273–301, https://doi. org/10.1177/011719680101000203.

[14] Phung, T., & HA, P, (2021), Higher Education in Vietnam and a New Vision for Internationalization at Home Post COVID-19, pp.235–256, https://doi. org/10.1007/978-981-16-5055-0_13

[15] Asian Development Bank, (2020), Viet Nam Technical and Vocational Education and Training Sector Assessment (0 ed.), Asian Development Bank, https:// doi.org/10.22617/TCS200002-2.

[16] Shafiq, M. N - Toutkoushian, R. K. (n.d.), Who Benefits from Higher Education in Low- and Middle-Income Countries?, 44.

[17] U21_Rankings Report_0320_Final_LR Single.pdf. (n.d.-b), Retrieved May 24, 2022, https://universitas21. com/sites/default/files/2020-04/U21_Rankings%20 Report_0320_Final_LR%20Single.pdf

[18] Vanhanen, R. (n.d.), Export of Education by Finnish Universities of Applied Sciences. Reflections on best practices, 151.

[19] Williams, R., & Leahy, A. (n.d.), Ranking of National Higher Education Systems 2019, 27.

Bài viết cùng số