Nghiên cứu áp dụng thư viện Numpy trong dạy học môn Nhập môn đại số tuyến tính tại Trường Đại học Thủy lợi

Nghiên cứu áp dụng thư viện Numpy trong dạy học môn Nhập môn đại số tuyến tính tại Trường Đại học Thủy lợi

Phạm Xuân Trung trungpx@tlu.edu.vn Trường Đại học Thủy lợi Số 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Trong khoảng ba thập kỉ gần đây, các trường đại học Hoa Kì đã nỗ lực cải cách khóa học đại số tuyến tính bậc Đại học. Bài viết trình bày tổng quan những kết quả nghiên cứu và triển khai thực tế của đội ngũ chuyên gia Hoa Kì trong việc xây dựng các khuyến nghị, đổi mới cách định hướng nội dung môn học theo hướng xử lí ma trận và khuyến khích sử dụng công nghệ trong dạy học. Tác giả đã kế thừa các nghiên cứu nền tảng của Nhóm nghiên cứu chương trình giảng dạy đại số tuyến tính (Linear Algebra Curriculum Study Group - LACSG) và dự án “Tăng cường giảng dạy đại số tuyến tính thông qua việc sử dụng các công cụ phần mềm” (Augment the Teaching of Linear Algebra through the use of Software Tools - ATLAST). Đối chiếu với thực tế giảng dạy đại số tuyến tính tại Trường Đại học Thủy lợi nói riêng và các trường đại học khối kĩ thuật tại Việt Nam nói chung, trong bối cảnh Chương trình Giáo dục phổ thông đã có nhiều đổi mới. Bài viết cũng trình bày kết quả nghiên cứu, triển khai thực nghiệm sư phạm áp dụng thư viện NumPy trong ngôn ngữ lập trình Python vào giảng dạy môn Nhập môn đại số tuyến tính tại Trường Đại học Thủy lợi.
Từ khóa: 
Curriculum
Linear Algebra
NumPy Library
Pedagogical Experiments
Thuy Loi university
Tham khảo: 

[1] David Carlson., Charles, R. Johnson., David, C. Lay., A, Duane. Porter, (1993), The Linear Algebra Curriculum Study Group Recommendations for the First Course in Linear Algebra, The College Mathematics Journal, Vol.24, No 1, p.41 - 46.

[2] Leon, Steven., Herman, Eugene., & Faulkenberry, Richard, (1996), ATLAST Computer Exercises for Linear Algebra, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ 07458.

[3] Sepideh, Stewart., Sheldon, Axler., Robert, Beezer., Eugene, Boman., Minerva, Catral., Guershon, Harel., Judith., McDonald., David, Strong., Megan, Wawro, (2022), The Linear Algebra Curruculum Study Group (LACSG 2.0) Recommendations, Notices of The American Mathematical Society, p.813 – 819, DOI: https://dx.doi.org/10.1090/noti2479.

[4] Nguồn trên mạng internet, link truy cập lần gần nhất lúc 07h27 ngày 13/12/2022: https://viblo.asia/p/ tim-hieu-ve-thu-vien-numpy-trong-pythonphan-1- Do7542QXZM6.

[5] Christine, Andrews-Larson., Jason, Siefken., & Rahul, Simha, (2022), Report on a US-Canadian Faculty Survey on Undergraduate Linear Algebra - Could Linear Algebra Be an Alternate First Collegiate Math Course?, Notices of the American Mathematical Society, Volume 69, Number 5, p.806 – 812, DOI: https://dx.doi.org/10.1090/noti2477.

[6] Khóa học trực tuyến Linear Algebra, (1999), MIT OpenCourseWare, https://ocw.mit.edu/courses/18-06- linear-algebra-spring-2010/pages/syllabus/

[7] Video An interview with Gilbert Strang on teaching linear algebra, (2010), MIT OpenCourseWare, https:// ocw.mit.edu/courses/18-06-linear-algebra-spring-2010/ resources/an-interview-with-gilbert-strang-onteaching-linear-algebra/.

[8] Video Intro: A new way to start linear algebra, (2020), MIT OpenCourseWare, https://www.youtube.com/ watch?v=YrHlHbài tậpiSM0

[9] Khóa học trực tuyến 6.0001 Introduction to Computer Science and Programming in Python, MIT OpenCourseWare, https://ocw.mit.edu/courses/6-0001- introduction-to-computer-science-and-programmingin-python-fall-2016

[10] Khóa học trực tuyến Introduction to Linear Algebra and Python. Howard University, https://www.coursera.org/learn/linear-algebra-pythonintro/home/week/1.

[11] Lê Văn Hạnh, (2019), Lập trình Python phần cơ bản, Tài liệu phục vụ khóa học Lập trình Python cơ bản, Trung tâm Tin học, Đại học Khoa học tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh

[12] Nguyễn An Tế, (2022), Mathematics and Statistics for data science, Tài liệu phục vụ khóa học Kiến thức Toán và thống kê dành cho ngành Khoa học dữ liệu, Trung tâm Tin học, Đại học Khoa học tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh.

[13] Gilbert Strang, (2003), Introduction to Linear Algebra, 3rd Edition, Wellesley-Cambridge Press.

[14] Steven, J. Leon, (1998), Linear Algebra with Applications, 5th Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ 07458.

[15] David, C. Lay, (1997), Linear Algebra with Applications, 3rd Edition, Addison - Wesley Publishing Company.

Bài viết cùng số