Thực trạng tổ chức bữa ăn cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi ở một số trường mầm non tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Thực trạng tổ chức bữa ăn cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi ở một số trường mầm non tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt anhnguyetk61gdmn@gmail.com Trường Đại học Tân Trào Km 6 Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang, Việt Nam
Tóm tắt: 
Để giờ ăn của trẻ thực sự trở thành một hoạt động có ý nghĩa trong việc phát triển thể chất và phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ, các nhà khoa học giáo dục đã có nhiều nghiên cứu về nội dung, phương pháp tổ chức bữa ăn cho trẻ đặc biệt là trẻ em lứa tuổi mầm non. Tuy nhiên, bên cạnh việc nghiên cứu hệ thống lí luận cũng cần có nghững nghiên cứu sâu hơn về thực trạng tổ chức bữa ăn cho trẻ. Nghiên cứu này khảo sát thực trạng tổ chức bữa ăn cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi ở một số trường mầm non trên địa bàn thành phố Tuyên Quang. Kết quả khảo sát bước đầu cho thấy một số hạn chế nhất định trong kĩ năng tổ chức bữa ăn của giáo viên và trẻ, đồng thời chỉ ra những nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động này. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế trong việc tổ chức bữa ăn cho trẻ tại địa bàn khảo sát.
Từ khóa: 
Reality
meal organization
semi- semi-boarding meal
preschool children
Tuyen Quang city
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (31/12/2021), Chương trình Giáo dục mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư ban hành Chương trình Giáo dục mầm non), NXB Giáo dục Việt Nam

[2] Nguyễn Bá Minh (chủ biên) - Nguyễn Thị Hiếu - Hoàng Thị Dinh - Nguyễn Minh Huyền - Lương Thị Bình - Trịnh Thị Xim, (2018), Hướng dẫn thực hiện chế độ sinh hoạt cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non, NXB Giáo dục Việt Nam.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2020), Hướng dẫn phối hợp với cha mẹ trong chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, NXB Giáo dục Việt Nam.

[4] Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế), (23/4/2020), Công văn số 964/ATTP-NĐTT về việc Hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch COVID-19 đối với bếp ăn cơ sở giáo dục.

[5] Lê Thị Mai Hoa, (2017), Giáo trình Dinh dưỡng trẻ em tuổi nhà trẻ và mẫu giáo, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[6] Nguyễn Thị Hòa, (2019), Giáo trình Giáo dục học mầm non, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[7] Hoàng Thị Phương, (2016), Giáo trình Vệ sinh trẻ em, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[8] Diane Trister Dodge - Derry Koralek, (2004), Trainer’s guide caring for preschool children, Publisher ‏Teaching Strategies.

[9] Community for Child Care Council of Santa Clara County, Inc, (2018), Overview, Child Care Food Program.

[10] Lifsey, S, (2015), Pass the peas, please: The benefits of family-style meals, Altarum: Solutions that Matter. Health Care that Works.

Bài viết cùng số