Sử dụng phần mềm Zoom trong dạy học trực tuyến học phần Những nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (Phần I) ở Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

Sử dụng phần mềm Zoom trong dạy học trực tuyến học phần Những nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (Phần I) ở Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

Đỗ Thị Phượng phuongcdspht@gmail.com Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Việc sử dụng phần mềm Zoom trong dạy học trực tuyến không chỉ là tình huống phát sinh trong điều kiện có dịch mà còn là xu hướng tất yếu trong thời đại 4.0. Trên cơ sở lí luận của phần mềm Zoom, bài viết làm rõ việc sử dụng phần mềm Zoom và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm trong dạy học trực tuyến học phần Những nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (Phần I) ở Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây.
Từ khóa: 
Using
Zoom software
Online teaching
political theory
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (30/3/2021), Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT Quy định về quản lí và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.

[2] Tổng quan về dạy học trực tuyến, http://cuongcong. com/elearning/tong-quan-ve-day-hoc-truc-tuyen.html.

[3] http://daotaonoibo.vn/blog/day-hoc-truc-tuyen

[4] Lê Văn Toán - Trương Thị Diễm, (5/2020). Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo trực tuyến trong giáo dục đại học trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, kì 2, tr.33-36.

[5] Phan Chí Thành, (01/2018), Cách mạng công nghiệp 4.0 - Xu thế phát triển của giáo dục trực tuyến. Tạp chí Giáo dục, số 421, kì 01, tr.43-46

Bài viết cùng số