Xây dựng kế hoạch bài dạy - Kinh nghiệm từ Singapore

Xây dựng kế hoạch bài dạy - Kinh nghiệm từ Singapore

Phạm Thị Thu Hiền hienpham170980@gmail.com Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Thiết kế các hoạt động học tập của học sinh (xây dựng kế hoạch bài dạy) là một nhiệm vụ quan trọng của người giáo viên ở mọi cấp, bậc học. Để giúp giáo viên của Việt Nam có thêm tài liệu tham khảo trong công việc này, bài viết giới thiệu kinh nghiệm của Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy (Đại học Quản lí Singapore), nêu rõ quan niệm về kế hoạch bài dạy, quy trình xây dựng và thực thi kế hoạch dạy học. Đây là cách làm rất bài bản, khoa học, hiện đại. Giáo viên của Việt Nam có thể tham khảo cách làm này để dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học trong bối cảnh hiện nay.
Từ khóa: 
lesson plan
Centre for Teaching Excellence (Singapore Management University)
Teachers
learning activities
students.
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2020), Công văn 5512/BGDĐTGDTrH về việc Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường

[2] Phạm Thị Thu Hương (Chủ biên), (2017), Giáo trình thực hành dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[3] Phạm Thị Thu Hương (Chủ biên), (2022), Giáo trình xây dựng kế hoạch dạy học môn Ngữ văn, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[4] Đỗ Ngọc Thống (Tổng chủ biên), (2022), Phương pháp dạy học đọc hiểu văn bản (Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Sư phạm), NXB Giáo dục Việt Nam.

[5] Centre for Teaching Excellence (SMU), Lesson Planing, https://cte.smu.edu.sg/approach-teaching/integrateddesign/lesson-planning

[6] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể.

Bài viết cùng số