Định hướng chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo ở các trường đại học quân đội hiện nay

Định hướng chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo ở các trường đại học quân đội hiện nay

Trần Minh Điệp trandiep112@gmail.com Trường Đại học Chính trị - Bộ Quốc phòng Xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Giáo dục, đào tạo là một trong tám lĩnh vực hàng đầu ưu tiên triển khai thực hiện chuyển đổi số trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả trình bày khái niệm chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo và khái quát một số đặc điểm cơ bản về thực trạng chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo ở các trường đại học quân đội. Trên cơ sở đó, đưa ra một số giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo ở các trường đại học quân đội hiện nay.
Từ khóa: 
chuyển đổi số
Giáo dục và đào tạo
đại học quân đội.
Tham khảo: 

[1] Bộ Chính trị, (2019), Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 về Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, Hà Nội.

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.

[3] Tài liệu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kì 2020 - 2025, (2020), NXB Quân đội Nhân dân, Hà Nội.

[4] Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, (2022), Kế hoạch Chuyển đổi số lĩnh vực giáo dục, đào tạo trong các nhà trường quân đội giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, Hà Nội.

[5] Bộ Thông tin và Truyền thông, (2020), Cẩm nang chuyển đổi số, NXB Thông tin và Truyền thông, Hà Nội.

[6] Thủ tướng Chính phủ, (2022), Quyết định số 131/QĐTTg ngày 25 tháng 01 năm 2022 về phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”.

Bài viết cùng số