Thực trạng đánh giá môn Toán lớp 3 bằng bảng kiểm theo hướng phát triển năng lực tư duy và lập luận Toán học trong các trường tiểu học thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Thực trạng đánh giá môn Toán lớp 3 bằng bảng kiểm theo hướng phát triển năng lực tư duy và lập luận Toán học trong các trường tiểu học thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Đào Quế Anh daoqueanh3897@gmail.com Trường Tiểu học Gia Cẩm, Phố Võ Thị Sáu, phường Gia Cảm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Tóm tắt: 
Thực tiễn dạy học môn Toán hiện nay ở nhà trường tiểu học cho thấy hoạt động kiểm tra đánh giá trong môn Toán cần phải được quan tâm đổi mới nhiều hơn nữa. Qua thực tiễn học tập, theo chương trình ETEP, các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến xây dựng chương trình giáo dục theo định hướng phát triển năng lực người học đã sử dụng công cụ đánh giá môn Toán cho học sinh nhà trường tiểu học, đó là bảng kiểm. Công cụ này có rất nhiều ưu điểm trong việc đánh giá của việc dạy môn Toán ở Việt Nam nói chung và các trường tiểu học nói riêng. Bài viết đưa ra bức tranh thực trạng về đánh giá môn Toán lớp 3 bằng bảng kiểm theo hướng phát triển năng lực tư duy và lập luận Toán học trong các trường tiểu học thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Từ khóa: 
Bảng kiểm
môn Toán lớp 3
năng lực tư duy và lập luận Toán học.
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể, Hà Nội.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2020), Thông tư số 27/2020/ TT/BGDĐT, Hà Nội.

[3] Đỗ Tiến Đạt, (2020), Kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực, Tài liệu bồi dưỡng.

[4] Đỗ Tiến Đạt - Trần Thúy Ngà - Trần Ngọc Bích, (2020), Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học, Tài liệu bồi dưỡng.

[5] Xuân Thị Nguyệt Hà - Nguyễn Thị Hạnh - Phó Đức Hòa và các tác giả, (2021), Hướng dẫn đánh giá lớp 1, NXB Giáo dục Việt Nam.

[6] Phó Đức Hòa, (2008), Đánh giá trong giáo dục tiểu học, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[7] Phó Đức Hòa, (2017), Đánh giá trong giáo dục tiểu học, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

Bài viết cùng số