Rèn luyện năng lực đánh giá kết quả học tập cho sinh viên ngành Sư phạm Sinh học: Phân tích cơ hội từ chương trình đào tạo một số trường đại học sư phạm ở Việt Nam

Rèn luyện năng lực đánh giá kết quả học tập cho sinh viên ngành Sư phạm Sinh học: Phân tích cơ hội từ chương trình đào tạo một số trường đại học sư phạm ở Việt Nam

Nguyễn Thị Việt Nga nguyenthivietnga@hpu2.edu.vn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Số 32 Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
Hà Văn Dũng* dung.bio.sphn.th@gmail.com Tạp chí Giáo dục Số 4 Trịnh Hoài Đức, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Na
Tóm tắt: 
Đánh giá là một khâu quan trọng trong quá trình dạy học. Để thực hiện tốt việc đánh giá ở trường phổ thông trong quá trình thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới, các trường đại học sư phạm cần phải hình thành và phát triển cho sinh viên năng lực đánh giá giáo dục, đặc biệt là đánh giá kết quả học tập của học sinh. Để xác định được cơ hội của việc rèn luyện năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh cho sinh viên ngành Sư phạm Sinh học, bài viết phân tích chương trình đào tạo của 8 trường đại học sư phạm ở Việt Nam, trong đó tập trung phân tích khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm và học phần chuyên sâu về đánh giá kết quả học tập trong dạy học Sinh học. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy, việc rèn luyện năng lực đánh giá kết quả học tập cho sinh viên sư phạm được tích hợp trong các học phần nghiệp vụ sư phạm. Tuy nhiên, thuận lợi nhất vẫn là việc rèn luyện và phát triển trong học phần chuyên sâu về kiểm tra, đánh giá; đồng thời, kết quả nghiên cứu chỉ ra cơ hội về hình thức, quy trình và nội dung rèn luyện năng lực đánh giá kết quả học tập cho sinh viên Sư phạm Sinh học.
Từ khóa: 
năng lực
đánh giá kết quả học tập
Sư phạm Sinh học
Chương trình đào tạo
đại học sư phạm.
Tham khảo: 

[1] American Federation of Teachers, National Council on Measurement in Educaution and National Educaution Association, (1990), Standards for Teacher Competence in Educational Assessment of Students, Washington, DC.

[2] Phạm Văn Hiền, (2018), Phát triển năng lực đánh giá giáo dục cho sinh viên đại học ngành Giáo dục Tiểu học, Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

[3] Đinh Quang Báo (chủ biên) - Mai Sỹ Tuấn - Phan Thị Thanh Hội - Lại Phương Liên - Lê Đình Trung, (2019), Hướng dẫn dạy học môn Sinh học theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Sinh học, Hà Nội

[5] https://tuyensinh.hnue.edu.vn/khung-chuong-trinh/p/ khung-chuong-trinh-dao-tao-su-pham-sinh-hoc-- -k69-330

[6] https://hpu2.edu.vn/vi-VN/hpu2-the-loai-bai-viet/ nganh-su-pham-sinh-hoc?mID=308.

[7] https://education.vnu.edu.vn/files/2021/Cac%20 file%20pdf/1732-Sinh.pdf.

[8] https://bio.tnue.edu.vn/cac-chuong-trinh-dao-tao-cunhan-su-pham/khung-chuong-trinh-dao-tao-su-phamkhoa-hoc-tu-nhien-k55.

[9] https://vinhuni.edu.vn/chuong-trinh-dao-taoc02.01.03l0vp0a0.html.

[10] http://www.dhọc sinhphue.edu.vn/media/db_html_cmp_ 010406/1713_qd_dhọc sinhp_final.pdf.

[11] https://daotao.ued.udn.vn/wp-content/uploads/2021/09/ 315-SP-Sinh-hoc.pdf.

[12] https://hcmue.edu.vn/vi/dao-tao/dai-hoc/chuong-trinhdao-tao.

Bài viết cùng số