Quy trình thiết kế đánh giá thực trong dạy học môn Toán theo hướng phát triển năng lực cho học sinh tiểu học

Quy trình thiết kế đánh giá thực trong dạy học môn Toán theo hướng phát triển năng lực cho học sinh tiểu học

Nguyễn Thị Thu Trang trangntt@tdmu.edu.vn Trường Đại học Thủ Dầu Một 06 Trần Văn Ơn, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Tóm tắt: 
Đánh giá thực là hình thức đánh giá được một số quốc gia nghiên cứu và vận dụng trong thực tiễn giáo dục ở trường phổ thông. Tuy nhiên, hình thức đánh giá này chưa thực sự được quan tâm vận dụng trong dạy học các môn học ở phổ thông nói chung và môn Toán nói riêng. Qua khảo sát giáo viên tiểu học cho thấy, giáo viên chưa thực hiện đánh giá thực. Một trong những lí do đó là, giáo viên chưa hiểu được bản chất của đánh giá thực và chưa có cơ sở để thiết kế được hoạt động đánh giá thực để sử dụng trong thực tiễn. Bài viết trình bày một số vấn đề cơ bản về đánh giá thực và đề xuất quy trình thiết kế đánh giá thực trong dạy học môn Toán theo hướng phát triển năng lực cho học sinh tiểu học.
Từ khóa: 
Đánh giá thực
môn Toán
năng lực.
Tham khảo: 

[1] Moon, T. R., Brighton, C. M., Callahan, C. M., & Robinson, A, (2005), Development of authentic assessments for the middle school classroom, Journal of secondary gifted education, 16(2-3), p.119-133.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (04/9/2020), Thông tư 27/2020/ TT-BGDĐT Quy định đánh giá học sinh tiểu học.

[3] Wiggins, G, (2006), Healthier testing made easy: Tests don’t just measure absorption of facts. They teach what we value, Edutopia, p.49-51, https://www.edutopia.org/ authentic-assessment.grant-wiggins.

[4] Mueller, J, (2005), The authentic assessment toolbox: enhancing student learning through online faculty development, Journal of Onine Learning and Teaching, 1(1), p.1-7.

[5] McMann, F.C. & McMann, C.J, (1992), Authentic evaluation in history, Organization of American Historians Magazine of History, Spring.

[6] Diez, M. E., & Moon, C. J, (1992), What do we want students to know?... and other important questions, Educational Leadership, 49(8), p.38-41.

[7] Wilson, L. D, (1993), What gets graded is what gets valued, Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Atlanta, GA. ERIC Document Reproduction Service No. 364577.

[8] Green, J. M, (1998), Authentic Assessment: Constructing the Way Forward for All Students, Education Canada, 38(3), p.8-12.

[9] Gulikers, J. T., Bastiaens, T. J., & Kirschner, P. A, (2004), A five-dimensional framework for authentic assessment, Educational technology research and development, 52(3), 67-86.

[10] Wiggins, G., (2006), Healthier testing made easy: Tests don’t just measure absorption of facts, They teach what we value. Edutopia, 49-51

[11] Frey, B. B., Schmitt, V. L., & Allen, J. P., (2012), Defining authentic classroom assessment, Practical Assessment, Research & Evaluation, 17(2), tr.5.

[12] Koh, K. H, (2017), Authentic assessment, In Oxford research encyclopedia of education.

[13] Sabri, M., & Retnawati, H., (2019), The implementation of authentic assessment in mathematics learning, In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1200, No. 1, p. 012006), IOP Publishing, tr.2.

[14] Reston, E. D., & Arawiran, J. M, (2018), Designing Authentic Assessments within Outcomes-based Teaching and Learning: Critical Reflections on Practice, AsTEN Journal of Teacher Education.

Bài viết cùng số