Tổ chức dạy học một số chủ đề theo định hướng giáo dục STEM trong môn Toán ở trường trung học phổ thông

Tổ chức dạy học một số chủ đề theo định hướng giáo dục STEM trong môn Toán ở trường trung học phổ thông

Phạm Nguyễn Hồng Ngự phamhongngu@gmail.com Trường Đại học Quảng Nam 102 Hùng Vương, thành phố Tam Kì, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Tóm tắt: 
Giáo dục STEM đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển cho học sinh những kĩ năng cần thiết cho công dân toàn cầu như kĩ năng giải quyết vấn đề, kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thuyết trình. Đây là một trong những hướng nghiên cứu mới, đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của các Bộ, ngành, các nhà quản lí giáo dục. Việc triển khai thực hiện giáo dục STEM trong những môn học riêng lẻ đang là vấn đề khó thực hiện. Bài viết bàn về giáo dục STEM cũng như cách tổ chức dạy học chủ đề STEM cụ thể trong môn Toán ở trường trung học phổ thông theo hướng tiếp cận STEM.
Từ khóa: 
giáo dục STEM
dạy học toán
giáo dục Toán.
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2019), Tài liệu tập huấn “Xây dựng và thực hiện các chủ đề giáo dục STEM trong trường trung học”.

[4] Đoàn Ánh Dương, Dạy học một số chủ đề môn Toán lớp 12 trung học phổ thông theo định hướng giáo dục STEM, Luận văn Thạc sĩ, trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

[5] Trần Đăng Khải, Dạy học một số chủ đề Toán 9 trung học cơ sở theo định hướng giáo dục STEM, Luận văn Thạc sĩ, trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên.

[6] Nguyễn Thanh Nga (chủ biên) - Phùng Việt Hải - Nguyễn Quang Linh - Hoàng Phước Muội, (2019), Thiết kế và tổ chức dạy học chủ đề STEM cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

[7] Phạm Nguyễn Hồng Ngự, (2020), Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh qua khai thác các chức năng của tình huống thực tiễn trong dạy học Toán ở trường trung học phổ thông, Luận án Tiến sĩ khoa học, Trường Đại học Vinh.

[8] https://www.teachengineering.org/curriculum/browse?collection=Lessons.

[9] https://www.math-only-math.com/

Bài viết cùng số