Chuyển đổi số trong giáo dục giai đoạn 2020 - 2022: Nghiên cứu trắc lượng khoa học

Chuyển đổi số trong giáo dục giai đoạn 2020 - 2022: Nghiên cứu trắc lượng khoa học

Lương Đình Hải luongdinhhai@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 

Sự phát triển công nghệ thông tin và truyền thông thúc đẩy quá trình chuyển đổi. Cũng như các lĩnh vực khác, trong những năm gần đây, cộng đồng nghiên cứu cũng quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu chuyển đổi số trong giáo dục. Bài viết áp dụng phương pháp trắc lượng khoa học nhằm khám phá lĩnh vực này từ năm 2020, khi đại dịch COVID-19 bắt đầu tác động đến quá trình học tập. 1.130 bài báo và bài hội thảo lĩnh vực giáo dục được tổng hợp từ cơ sở dữ liệu Web of Sciences. Kết quả phân tích cho thấy xu hướng công bố hàng năm tương đối ổn định. Ngoài ra, trong tổng số 53 quốc gia, Russia là quốc gia có nhiều công bố nhất và England là quốc gia có sức ảnh hưởng lớn nhất. Chủ đề của các nguồn xuất bản là đa dạng, hầu hết tập trung ở nhóm Tâm lí và Giáo dục. Phần lớn các chủ đề trong lĩnh vực nghiên cứu chuyển đổi số trong giáo dục có sự gắn kết với nhau, trong đó Chiến lược và Năng lực số là hai chủ đề hiện đang được quan tâm. Đối với các tác giả Việt Nam, bốn chủ đề được xác định là năng lực số của giáo viên, sẵn sàng chuyển đổi số, đại học số, nguồn nhân lực. Nghiên cứu này có thể được xem như một nguồn tham khảo hỗ trợ cộng đồng nghiên cứu có cái nhìn tổng thể về lĩnh vực nghiên cứu, từ đó có thể xác định các hướng nghiên cứu tiếp theo.

Từ khóa: 
Scientometrics
Vietnam
Covid-19
Industrial revolution 4.0
digital competencies
strategy.
Tham khảo: 

[1] Wade, M, (2019), Digital Business Transformation a Conceptual Framework, Glob Cent Digit Bus Transform, http://www.huffingtonpost.com/vala-afshar/ accenture-digital-7-digital-business-transformationlessons_b_6622648.html

[2] Gama, J. A. P, (2018, October), Intelligent educational dual architecture for University digital transformation, In 2018 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE), pp.1-9, IEEE

[3] Unruh, G., & Kiron, D, (2017, November), Digital Transformation on Purpose

[4] Mhlanga, D., & Moloi, T, (2020), COVID-19 and the digital transformation of education: What are we learning on 4IR in South Africa?, Education sciences, 10(7), 180.

[5] Nurhas, I., Aditya, B. R., Jacob, D. W., & Pawlowski, J. M, (2022), Understanding the challenges of rapid digital transformation: the case of COVID-19 pandemic in higher education, Behaviour & Information Technology, 41(13), 2924-2940.

[6] Marks, A., Al-Ali, M., Atassi, R., Elkishk, A. A., & Rezgui, Y, (2021), Digital transformation in higher education: maturity and challenges post COVID-19, In Information Technology and Systems: ICITS 2021, Volume 1, pp.53-70, Springer International Publishing

[7] Chen, C., & Song, M, (2019), Visualizing a field of research: A methodology of systematic scientometric reviews, PloS one, 14(10), e0223994

[8] Roll, MJJ, (2021.0), Multidisciplinary digital competencies of pre-service vocational teachers, Empirical research in vocational education and training.

[9] Kaqinari, T, (2021.0), The switch to online teaching during the first COVID-19 lockdown: a comparative study at four european universities, Journal of university teaching and learning practice.

[10] Tomaszewski, A, (2021.0), Can digital transformation be measured from a strategic perspective? some evidence based on content analysis in the banking and clothing industries, E-mentor, V80, p11

[11] Willermark, S, (2022.0), Facing radical digitalization: capturing teachers’ transition to virtual classrooms through ideal type experiences, Journal of educational computing research, V60, p22

[12] Mhlanga, D, (2022.0), COVID-19 and the key digital transformation lessons for higher education institutions in South Africa, Education sciences

[13] Akhmetshin, EM, (2021.0), Development of digital university model in modern conditions: institutional approach, Digital education review.

[14] Frolova, EV, (2020.0), Digitalization of education in modern scientific discourse: new trends and risks analysis, European journal of contemporary education.

[15] Kumar, VV, (2021.0), Virtual reality in chemical and biochemical engineering education and training, Education for chemical engineers, V36, P11

[16] Phan, T. C., Ngo, T. T., & Phan, T. M, (2020), Assessment of information technology use competence for teachers: Identifying and applying the information technology competence framework in online teaching, Journal of Technical Education and Training, 12(1), 149-162

[17] Loc, N. D., Vu, T. M. H., Vu, L. A., & Chau, N. N. T, (2022), The Study on Awareness, Ability and Policy Suggestions to Meet Job Requyrements of the Digital Transformation, International Journal of Instruction, 15(2), 1017-1038

[18] Son, H.V., Khang, L.N., Huan, N.T., Long, L.D, (2022), Digital transformation capacity of teachers and lecturers to meet online course building, International journal of educational sciences 37(2), 1-17

[19] Tha, H. T, (2020, May), Promoting the Role of the People in the Cause of Industrialization, Modernization, and Digitization for Economic Growth in Vietnam Today, In 2nd International Scientific and Practical Conference “Modern Management Trends and the Digital Economy: from Regional Development to Global Economic Growth” (MTDE 2020), pp.326-332, Atlantis Press

[20] Nguyen, T. H., (2022), Assessing human resource needs for digital transformation at enterprises and proposing solutions in human resource training for universities, JETT, 13(2), p.1-12.

[21] Giang, N. T. H., Hai, P. T. T., Tu, N. T. T., & Tan, P. X, (2021), Exploring the readiness for digital transformation in a higher education institution towards industrial revolution 4.0, International Journal of Engineering Pedagogy, 11(2), p.4-24.

[22] Thi, H. P., Tran, Q. N., La, L. G., Doan, H. M., & Vu, T. D, (2022), Factors motivating students’ intention to accept online learning in emerging countries: the case study of Vietnam, Journal of Applied Research in Higher Education.

[23] Pham, P. T., Thi Phan, T. T., Nguyen, Y. C., & Hoang, A. D, (2021), Factor associated with teacher satisfaction and online teaching effectiveness under adversity situations: a case of Vietnamese teachers during COVID-19,Journal of Education, 00220574211039483.

[24] Khong, H., Celik, I., Le, T. T., Lai, V. T. T., Nguyen, A., & Bui, H, (2022), Examining teachers’ behavioural intention for online teaching after COVID-19 pandemic: A large-scale survey, Education and information technologies, p.1-28.

[25] Lan, L. T., Huy, D. T. N., Hien, D. T., Hoa, N. T., & Trang, P. T. H, (2021), Ho Chi Minh Ideologies on Educating Young Generation-and Training Solutions for Health in New Era with Digital Transformation, International Journal of Early Childhood Special Education, 13(2).

[26] Nguyen-Anh, T., Nguyen, A. T., Tran-Phuong, C., & Nguyen-Thi-Phuong, A, (2022), Digital transformation in higher education from online learning perspective: A comparative study of Singapore and Vietnam, Policy Futures in Education, 14782103221124181.

Bài viết cùng số