Tổng quan nghiên cứu về phong cách học tập của sinh viên - Nhận định ban đầu và định hướng nghiên cứu

Tổng quan nghiên cứu về phong cách học tập của sinh viên - Nhận định ban đầu và định hướng nghiên cứu

Dương Thị Kim Oanh* oanhdtk@hcmute.edu.vn Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Số 01 Võ Văn Ngân, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đỗ Thị Mỹ Trang mytrang@hcmute.edu.vn Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Số 01 Võ Văn Ngân, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Lê Thị Vân Anh ltvanh@hcmute.edu.vn Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Số 01 Võ Văn Ngân, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tóm tắt: 
Phong cách học tập là sở thích về cách học phù hợp với đặc điểm thể chất, nhận thức, thuộc tính tâm lí và điều kiện học tập của cá nhân. Nghiên cứu phong cách học tập giúp giảng viên nhận diện được các dạng phong cách học tập của sinh viên để lựa chọn chiến lược dạy học, đáp ứng nhu cầu và nâng cao kết quả học tập của người học. Bài viết khái quát hai hướng nghiên cứu chính về phong cách học tập của sinh viên từ phân tích tài liệu gồm: 1) Nghiên cứu dạng phong cách học tập và thang đo phong cách học tập của sinh viên; 2) Nghiên cứu tác động của phong cách học tập tới thành tích học tập của sinh viên và chiến lược dạy học của giảng viên. Ngoài ra, bài viết xác định các khoảng trống trong nghiên cứu về phong cách học tập của sinh viên và đề xuất các định hướng nghiên cứu chuyên sâu về phong cách học tập để đáp ứng yêu cầu đổi mới của dạy học phát triển năng lực cho sinh viên theo các phương thức dạy học trực tiếp và trực tuyến trong các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam. Việc triển khai các định hướng nghiên cứu đề xuất sẽ là cơ sở khoa học để điều chỉnh chiến lược dạy học phát triển năng lực phù hợp với sở thích về cách học của sinh viên theo phương thức đào tạo trực tiếp và trực tuyến.
Từ khóa: 
Learning style
Kolb’s learning styles
VARK inventory
visual and auditory learning styles
Grasha-Riechmann student learning style scale
Tham khảo: 

Bài viết cùng số