DEVELOPING A SYSTEM OF CRITERIA TO ASSESS SCHOOL CULTURE IN PRESCHOOLS WITH INCLUSIVE EDUCATION

DEVELOPING A SYSTEM OF CRITERIA TO ASSESS SCHOOL CULTURE IN PRESCHOOLS WITH INCLUSIVE EDUCATION

Trinh Ngoc Toan trinhtoanhp@gmail.com Haiphong Professional College 39 Luong Khanh Thien, Cau Dat ward, Ngo Quyen district, Haiphong City, Vietnam
Summary: 
In this article, the author develops a system of criteria to assess school culture in preschools with inclusive education to comprehensively evaluate the structure of school culture at three levels. The assessment criteria system is formed by two sets of instruments, including: 1) The instrument identifying the brand of the preschool with inclusive education in order to survey the system of tangible structure (school culture of level 1) and its operational philosophy (school culture of level 2); and 2) in combination with completing the Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) developed by Robert Quinn and Kim Cameron to survey common concepts (school culture of level 3). This result contributes to surveying the current status of the school culture and sets out the goal of building the school culture of preschools with inclusive education.
Keywords: 
Assessment
School culture
preschools with inclusive education.
Refers: 

[1] Trần Thị Minh Thành - Trịnh Ngọc Toàn - Hoàng Thị Liên, (2015), Kết quả đánh giá sàng lọc trẻ khuyết tật phát triển tại Hải Phòng, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 8C, tr.17-24

[2] Cameron, K.S. & Quinn R.E, (2006), Diagnosing and changing organizational culture, San Francisco: JosseyBass.

[3] Cameron and Quinn, (2010), Organizational culture assessment instrument (OCAI).

[4] Trịnh Ngọc Toàn - Nguyễn Thị Hoàng Yến, (2017), Văn hóa nhà trường trong bối cảnh toàn cầu hóa, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 1, tr.154-161.

[5] Nguyễn Thị Hoàng Yến, (2013), Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống trong nhà trường phổ thông Việt Nam, mã số: B2012-37-07 NV, Báo cáo Tổng kết nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

[6] Trịnh Ngọc Toàn, (2015), Xây dựng văn hóa nhà trường trong các cơ sở giáo dục theo phương thức giáo dục hòa nhập, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 8C, tr.37-44.

[7] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (29/01/2018), Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT quy định về Giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật, Hà Nội.

Articles in Issue