APPLICATION OF MATERIALISTIC DIALECTICS IN SPECIALIZED PROFESSIONAL TEACHING AT THE ACADEMIES AND UNIVERSITIES OF THE PUBLIC SECURITY FORCE

APPLICATION OF MATERIALISTIC DIALECTICS IN SPECIALIZED PROFESSIONAL TEACHING AT THE ACADEMIES AND UNIVERSITIES OF THE PUBLIC SECURITY FORCE

Tran Nguyen Si Nguyen singuyendhcs@gmail.com People’s Police University 36 Nguyen Huu Tho, Tan Phong ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
Summary: 
The article focuses on evaluating the ability to improve the quality of higher education through the application of materialist dialectics in the teaching and scientific research of lecturers. The author studies the case of teaching criminal tactics in higher education institutions of the People’s Public Security Force to prove the above-mentioned thesis. Thereby, several solutions are proposed to enhance the quality of higher education in Vietnam in the coming time.
Keywords: 
The People’s Public Security Force
criminal tactics
materialist dialectics
higher education.
Refers: 

[1] Bernardes, M. E. M., (2014), Active Teaching Approach: Teaching and Learning Methods on Historical and Cultural Theory, Creative Education, 5, 734-742, http:// dx.doi.org/10.4236/ce.2014.510086.

[2] Afe, A.E., (2021), Application of Social Science Theories for Effective Teaching and Learning of History in Nigeria: Example of Dialectical Materialism, In: Mojekwu, J.N., Thwala, W., Aigbavboa, C., Atepor, L., Sackey, S. (eds) Sustainable Education and Development, Springer, Cham. https://doi. org/10.1007/978-3-030-68836-3_7.

[3] Dong, T., (2022), The Guiding Function of Dialectical Materialism Theory to Education and Teaching, Scientific and Social Research, 4(6), p.26-30, https:// www.doi.org/10.26689/ssr.v4i6.4014.

[4] Nguyễn Thanh Hưng - Nguyễn Thị Thu Thuỷ, (2011), Vận dụng phép biện chứng duy vật trong dạy học Toán ở phổ thông, Tạp chí Giáo dục, số 260, tr.48-51.

[5] Trân Đại Quang - Nguyễn Xuân Yêm, (2015), Khoa học Công an Việt Nam, Tập 1: Lí luận và phương pháp luận Khoa học Công an, NXB Công an Nhân dân, Hà Nội.

[6] Từ Thị Thanh Mỵ, (2021), Vai trò của tư duy biện chứng duy vật trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy các môn lí luận chính trị, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số 120, tr.41-45.

[7] Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, (2012), Luật Giáo dục đại học, Hà Nội.

[8] Trung tâm nghiên cứu Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm - Học viện Cảnh sát Nhân dân, Bộ Công an (2012), Khoa học hình sự Việt Nam: Chiến thuật hình sự, NXB Công an Nhân dân, Hà Nội

[9] Cổng thông tin điện tử Học viện Cảnh sát nhân dân, (16/01/2017), Bộ sách Khoa học hình sự Việt Nam, http://hvcsnd.edu.vn/an-pham/bo-sach-khoa-hoc-hinhsu-viet-nam-1934, truy cập ngày 19 tháng 8 năm 2022.

[10] Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, (2021), Bộ Luật Tố tụng hình sự (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2021), NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

[11] Ban Chấp hành Trung ương (18/8/2022), Quy định số 80-QĐ/TW về phân cấp quản lí cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, Hà Nội.

[12] Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI), (28/3/2014), Kết luận số 94-KL/TW về việc Tiếp tục đổi mới việc học tập lí luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân, Hà Nội.

[13] C. Mác và Ph. Ăng-ghen (2002), Toàn tập, tập 20, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

[14] Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 2, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

Articles in Issue