Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược khi dạy chủ đề lịch sử “Các quốc gia cổ đại” lớp 10 ở trường trung học phổ thông

Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược khi dạy chủ đề lịch sử “Các quốc gia cổ đại” lớp 10 ở trường trung học phổ thông

Chu Thị Mai Hương chumaihuong@utb.edu.vn Trường Đại học Tây Bắc Chu Văn An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, Việt Nam
Lê Thị Dung ledung.dhtb@gmail.com Trường Đại học Tây Bắc Chu Văn An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, Việt Nam
Tóm tắt: 
Nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, đặc biệt là phát triển năng lực tự học của học sinh, đồng thời góp phần đổi mới phương pháp dạy học lịch sử, bài viết trình bày về việc áp dụng mô hình lớp học đảo ngược khi dạy chủ đề “Các quốc gia cổ đại” trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông. Bằng phương pháp nghiên cứu lí thuyết và phương pháp điều tra, khảo sát, các tác giả làm rõ những nội dung: Đặc trưng mô hình lớp học đảo ngược; Ưu điểm và hạn chế khi áp dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học học; Giới thiệu, hướng dẫn một số công cụ để hỗ trợ hoạt động dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược; Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược khi dạy chủ đề “Các quốc gia cổ đại”trong chương trình môn Lịch sử ở trường trung học phổ thông.
Từ khóa: 
Flip class
chaotic class
mixed class
History teaching
Tham khảo: 

[1] Jonathan Bergmann (Author), Aaron Sams, (April 3, 2015), Flipped Learning:Gateway to Student Engagement Kindle Edition, Publisher: International Society for Technology in Education.

[2] Nguyễn Chính, (04/4/2016), Dạy học theo mô hình Flipped Classroom, báo Tia Sáng- Bộ Khoa học Công Nghệ

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2017), Tài liệu Tập huấn ETEP, Tư duy phản biện và Lớp học đảo ngược, Hà Nội, tr.8

[4] Flip your classroom, (2012), Reach every student in every class every day, they discussed a couple of reasons why teachers should consider flipping, p.20-33.

[5] Lê Thị Phượng - Bùi Phương Anh, (2017), Dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược nhằm phát phiển năng lực tự học cho học sinh, Journal of Education Management, 2017, Vol. 9, No. 10, pp. 1-8.

Bài viết cùng số