Thiết kế một số chủ đề dạy học Sinh học bằng tiếng Anh trong Chương trình Sinh học Trung học phổ thông

Thiết kế một số chủ đề dạy học Sinh học bằng tiếng Anh trong Chương trình Sinh học Trung học phổ thông

Lê Thị Phượng lethiphuong.dhgd@gmail.com Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Ngày nay, việc sử dụng thành thạo ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng là cấp thiết vì nó là một trong những chìa khóa để hội nhập quốc tế và tiếp cận với các nước phát triển. Bên cạnh đó, việc dạy học theo chủ đề cũng ngày càng được quan tâm trong các trường trung học phổ thông khi học sinh được tiếp cận với đơn vị kiến thức một cách trọn vẹn, logic, giúp học sinh có thể hình thành và phát triển được nhiều năng lực cần thiết. Bài viết tập trung nghiên cứu cách thức để thiết kế một số chủ đề dạy học Sinh học bằng tiếng Anh trong Chương trình Sinh học Trung học phổ thông gồm 5 bước: Xác định tên chủ đề; Xây dựng hệ thống từ vựng chuyên ngành; Xây dựng nội dung chủ đề dạy học Sinh học bằng tiếng Anh; Thiết kế kế hoạch dạy học; Kiểm tra, đánh giá và rút kinh nghiệm. Kết quả thực nghiệm sư phạm đã chứng minh được hiệu quả của việc dạy học các chủ đề Sinh học bằng tiếng Anh trong việc phát triển năng lực Sinh học, năng lực ngoại ngữ và các năng lực cần thiết khác của học sinh. Giáo viên có thể tham khảo quy trình trên để thiết kế các chủ đề dạy học Sinh học bằng tiếng Anh ở trường trung học phổ thông
Từ khóa: 
Teaching in English
theme-based teaching
competence
high schools
Tham khảo: 

[1] Nguyễn Kỳ Loan, (2016), Giáo dục môi trường trong dạy học Sinh học 6 ở trường trung học cơ sở, Luận án Tiến sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

[2] Đỗ Hương Trà, (2011), Các kiểu tổ chức dạy học hiện đại trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

[3] Chính phủ, (2010), Quyết định số 959/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010 - 2020.

[4] Buck, G. A, (2000), Teaching Science to English-asSecond-Language Learners: Teaching, learning, and assessment strategies for elementary ESL students, Faculty Publications: Department of Teaching, Learning and Teacher Education, 20.

[5] Cao Cự Giác, (4/2014), Thực trạng và giải pháp dạy học các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh ở trường trung học phổ thông Việt Nam, Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt, tr.205-207.

[6] Sái Công Hồng, (2017), Giáo trình Kiểm tra, đánh giá trong dạy học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bài viết cùng số