Vai trò của các bên liên quan trong việc thúc đẩy áp dụng sau đào tạo tại doanh nghiệp thời kì Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Vai trò của các bên liên quan trong việc thúc đẩy áp dụng sau đào tạo tại doanh nghiệp thời kì Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Trần Văn Vui vivavui@gmail.com Học viện Viettel Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Áp dụng kiến thức, kĩ năng từ khóa đào tạo tại doanh nghiệp vào thực tế công việc của người học vẫn đang khiến các lãnh đạo doanh nghiệp phải cân nhắc kĩ khi quyết định đầu tư cho đào tạo. Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng trở nên khó khăn hơn, cạnh tranh nguồn nhân lực cũng trở nên gay gắt hơn thì đào tạo trong doanh nghiệp theo đó không những phải mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh, tối ưu chi phí, nâng cao năng lực của đội ngũ mà còn thu hút, định hướng phát triển và giữ chân vốn nhân lực cho doanh nghiệp. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp đang ứng dụng công nghệ thông tin để quản lí quá trình học của nhân viên, trong đó cũng phải xác định rõ vai trò của các bên liên quan tới áp dụng sau đào tạo như: người học, cán bộ quản lí trực tiếp của người học và đơn vị tổ chức đào tạo.
Từ khóa: 
Đào tạo
áp dụng sau đào tạo
đào tạo doanh nghiệp
tổ chức đào tạo
Tham khảo: 

[1] The Kirkpatrick Four Levels – A Fresh Look After 55 Years, (May 2014).

[2] Al-Araimi, F, (2011), Power of Human Resources, Author House

[3] Handy, L.A, (2008), The Importance of the Work Environment Variables on Transfer of Training, ProQuest.

[4] Saks, A.M. & Belcourt, M, (2006), An Investigation of Training Activities and Transfer of Training in Organisations, Human Resource Management, Winter, Vol.45, No.4, pp. 629-648.

[5] Transfer of training, (2012), Business Dictionary, Available at: http://www.businessdictionary.com/defi nition/transfer-of-training.html.

[6] Werner, J.M. & DeSimone, R.L, (2008), Human Resource Development, Cengage Learning.

[7] https://research-methodology.net/forms-of-training-tra nsfer/.

[8] https://shrm.pace.edu.vn/kho-tri-thuc/lam-the-nao-degiup-nhan-vien-ap-du....

[9] https://www.opm.gov/wiki/training/Training-Transfer/ History.aspx?Revision=30.

[10] http://www.intrahealth.org/tol/learners3.html

[11] https://www.shiftelearning.com/blog/improving-know le dge-transfer.

Bài viết cùng số