Kỉ luật học đường ở Trung Quốc

Kỉ luật học đường ở Trung Quốc

Phạm Thị Hồng Thắm thampth@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Trung Quốc là đất nước nổi tiếng với kỉ luật nghiêm minh. Vì vậy, học sinh là những người được đầu tư giáo dục kỉ luật rất kĩ lưỡng. Các vấn đề kỉ luật trong trường học rất được coi trọng, là một trong những phương pháp giáo dục hữu hiệu để đạt đến mục đích giáo dục. Bài viết phân tích kinh nghiệm của Trung Quốc trong vấn đề giáo dục kỉ luật học đường thông qua các nội dung như quan điểm, mục đích, nguyên tắc, hình thức và biện pháp giáo dục. Trên cơ sở những điểm tương đồng và khác biệt về văn hóa, tác giả rút ra một số nhận định và kiến nghị cho giáo dục kỉ luật ở Việt Nam.
Từ khóa: 
Giáo dục kỉ luật
Trung Quốc
kỉ luật học đường
Tham khảo: 

[1] 中国教育部网站, (2019), 中小学校暴力情况报告, https://hudong.moe.gov.cn/sousuo/web/search?searchw ord=%E6%9A%B4%E5%8A%9B&btn_search=&cha nnelid=244081&timescope=month&timescopecolumn =DOCRELTIME&orderby=-DOCRELTIME&perpage =20&searchscope=

[2] 中国教育部网站, (2021), 中小学教育惩戒规则, http://www.moe.gov.cn/srcsite/A02/s5911/ moe_621/202012/t20201228_507882.html.

[3] 徐民英,(2019), 数子十过不如奖子一场 — 表扬的 魅力. 科学教育.

[4] 柯聪, (2017), 中小学校园暴力的成因及对策研究. 华中师范大学.

[5] 梨玉兰,矿乾,曾玲娟,唐建荣,朱霖丽, (2020), 民族地区中小学校园欺凌调查,基础教育研究

[6] 邰瑞君, (2020), 学校纪律异化现象的消解与重构 — 基于福柯规训理论的分析, 曲阜师范大学.

[7] 杨岭, (2020), 学校纪律惩戒的价值诉求与实现 — 在 报应主义与功利主义之间, 教育理论与实践.

[8] 张善喜; 王莉花, (2019), 学校纪律育人的内容、意义 及路径, 教学与管理.

Bài viết cùng số