AN OVERVIEW OF UNIVERSITY RANKINGS IN THE WORLD AND SOME GOVERNANCE IMPLICATIONS FOR VIETNAMESE HIGHER EDUCATION

AN OVERVIEW OF UNIVERSITY RANKINGS IN THE WORLD AND SOME GOVERNANCE IMPLICATIONS FOR VIETNAMESE HIGHER EDUCATION

Do Thi Hoai Van dothihoaivan2308@gmail.com VNU University of Education, Vietnam National University, Hanoi 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
Le Huy Tung* tung.lehuy@hust.edu.vn School of Engineering Pedagogy - Hanoi University of Science and Technology No.1 Dai Co Viet, Hai Ba Trung, Hanoi, Vietnam
Summary: 
In recent years, university rankings have become a trend, from another angle, it has become a tool to ensure the quality of higher education. Whether actively or passively, universities around the world and in Vietnam must participate in the ranking process. Therefore, higher education institutions need an active participation in university rankings and know how to use the ranking results as an objective basis to determine the criteria for quality improvement and ranking improvement, thereby affirming the brand’s position and reputation. The understanding of university rankings in the world will help Vietnamese universities actively participate in university rankings in accordance with the mission, goals, and conditions of each university. This study collects, analyzes, compares, and evaluates the history of university ranking; points out the trends and rules of university ranking in the world; thereby providing some governance implications for university rankings in Vietnam. The understanding of university rankings in the world will help Vietnamese universities actively participate in university rankings in accordance with the goals, missions, and conditions of each university. This study will collect, analyze, compare and evaluate the history of university rankings; point out the trends and rules of university ranking in the world. On such basis, the authors propose some governance implications for university rankings in Vietnamese higher education.
Keywords: 
Vietnamese higher education
university ranking
quality
Refers: 

[1] Đinh Ái Linh - Trần Trí Trinh, (2015), Tổng quan về một số bảng xếp hạng đại học phổ biến trên thế giới, Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Nghiên cứu Giáo dục, tập 31, số 1, tr.52-65

[2] Bùi Vũ Anh, (2021), Xếp hạng đại học thế giới và kinh nghiệm cho các trường đại học của Việt Nam, Chuyên khảo “Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ đại học. Lí luận và thực tiễn”, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

[3] Robert Morse, (2008), The Birth of the College Rankings. US News, truy cập ngày 01/6/2022

[4] Usher, A. & Savino, M, (January 2006), A World of Difference: A Global Survey of University League Tables, Education Policy Institute.

[5] Hazelkorn, E., Loukkola, T., & Zhang, T, (2014), Rankings in institutional strategies and processes: Impact or illusion, Brussels: European University Association

[6] Marginson, S - Van, D. W. M, (2006), Globalization and Higher Education Presented at OECD.

[7] Lu Pang, (2018), How Tsinghua Became a World Class Research University A Case Study on the Impact of Rankings on a Chinese Higher Education Institution, Dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of education in the school of education university of bridgeport bridgeport connecticut.

[8] ARWU, (2020), About Academic Ranking of World Universities, http://www.shanghairanking.com/ aboutarwu.html.

[9] Nguyễn An Ninh - Phạm Xuân Thanh, (2018), Kiểm định chất lượng và xếp hạng: Hai cách tiếp cận trong đánh giá chất lượng giáo dục, Hội thảo khoa học về xếp hạng đại học do Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, tr.80-97.

[10] Nguyễn Phương Nga, (2008), Phương pháp và các tiêu chí xếp hạng các trường đại học Việt Nam, Hội thảo khoa học về xếp hạng đại học do Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức, tr.56-79.

[11] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2020), Tài liệu Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm giai đoạn 2011-2020, Hà Nội.

[12] Chính phủ, (08/9/2015), Nghị định số 72/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học, Hà Nội

[13] Chính phủ, (2007), Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006-2020.

[14] Đại học Quốc gia Hà Nội, (2008), Hội thảo Quốc tế Xếp hạng đại học: Xu thế toàn cầu và các quan điểm, Hà Nội.

[15] https://www.topuniversities.com/qs-world-universityrankings/methodology

[16] https://www.topuniversities.com/university-rankings/ world-university-rankings/2022.

[17] https://www.timeshighereducation.com/worlduniversity-rankings/world-university-rankings-2022- methodology.

[18] https://www.timeshighereducation.com/worlduniversity-rankings/2022/world-ranking#!/page/0/ length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

Articles in Issue