THE CURRENT SITUATION OF ORGANIZING MEALS FOR PRESCHOOL CHILDREN AGED 3 TO 4 YEARS OLD IN SOME KINDERGARTENS IN TUYEN QUANG CITY OF TUYEN QUANG PROVINCE

THE CURRENT SITUATION OF ORGANIZING MEALS FOR PRESCHOOL CHILDREN AGED 3 TO 4 YEARS OLD IN SOME KINDERGARTENS IN TUYEN QUANG CITY OF TUYEN QUANG PROVINCE

Nguyen Thi Anh Nguyet anhnguyetk61gdmn@gmail.com Tan Trao University Km6, Trung Mon, Yen Son, Tuyen Quang, Vietnam
Summary: 
In order for children’s mealtime to become a meaningful activity in physical development and comprehensive personality development for children, educational scientists have conducted many studies on the content and methods of organizing meals for children, especially preschool children. In addition to studying the theoretical system, it is also necessary to have more in-depth studies on the reality of organizing meals for children. This study investigates the current situation of organizing meals for preschool children aged 3 to 4 years old in several preschools in Tuyen Quang city. The initial survey results showed certain limitations in the meal organization skills of teachers and children, as well as pointed out the causes affecting the effectiveness of this activity. On such basic, the author proposes some solutions to overcome the limitations in organizing meals for children in the survey area.
Keywords: 
Reality
meal organization
semi- semi-boarding meal
preschool children
Tuyen Quang city
Refers: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (31/12/2021), Chương trình Giáo dục mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư ban hành Chương trình Giáo dục mầm non), NXB Giáo dục Việt Nam

[2] Nguyễn Bá Minh (chủ biên) - Nguyễn Thị Hiếu - Hoàng Thị Dinh - Nguyễn Minh Huyền - Lương Thị Bình - Trịnh Thị Xim, (2018), Hướng dẫn thực hiện chế độ sinh hoạt cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non, NXB Giáo dục Việt Nam.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2020), Hướng dẫn phối hợp với cha mẹ trong chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, NXB Giáo dục Việt Nam.

[4] Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế), (23/4/2020), Công văn số 964/ATTP-NĐTT về việc Hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch COVID-19 đối với bếp ăn cơ sở giáo dục.

[5] Lê Thị Mai Hoa, (2017), Giáo trình Dinh dưỡng trẻ em tuổi nhà trẻ và mẫu giáo, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[6] Nguyễn Thị Hòa, (2019), Giáo trình Giáo dục học mầm non, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[7] Hoàng Thị Phương, (2016), Giáo trình Vệ sinh trẻ em, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[8] Diane Trister Dodge - Derry Koralek, (2004), Trainer’s guide caring for preschool children, Publisher ‏Teaching Strategies.

[9] Community for Child Care Council of Santa Clara County, Inc, (2018), Overview, Child Care Food Program.

[10] Lifsey, S, (2015), Pass the peas, please: The benefits of family-style meals, Altarum: Solutions that Matter. Health Care that Works.

Articles in Issue