DESIGNING AND ORGANIZING THE DIFFERENTIATED TEACHING OF EXPONENTIAL AND LOGARITHMIC FUNCTIONS ASSOCIATED WITH CAREER ORIENTATION FOR STUDENTS

DESIGNING AND ORGANIZING THE DIFFERENTIATED TEACHING OF EXPONENTIAL AND LOGARITHMIC FUNCTIONS ASSOCIATED WITH CAREER ORIENTATION FOR STUDENTS

Pham Thi Hong Hanh hanhpth@hpu2.edu.vn Hanoi Pedagogical University 2 32 Nguyen Van Linh, Xuan Hoa, Phuc Yen city, Vinh Phuc province, Vietnam
Luong Thi Hong Tham hongtham23092000@gmail.com Hanoi Pedagogical University 2 32 Nguyen Van Linh, Xuan Hoa, Phuc Yen city, Vinh Phuc province, Vietnam
Truong Thi Hai Duyen haiduyenclhd@gmail.com Hanoi Pedagogical University 2 32 Nguyen Van Linh, Xuan Hoa, Phuc Yen city, Vinh Phuc province, Vietnam
Nguyen Thi Ngoc Huyen nhuyen02122000@gmail.com Hanoi Pedagogical University 2 32 Nguyen Van Linh, Xuan Hoa, Phuc Yen city, Vinh Phuc province, Vietnam
Summary: 
On the basis of analyzing the content of Exponential and Logarithmic functions for class 11 (under the General Education Program 2018) and examining different occupations in society, the article proposed principles and procedures for designing and organizing the teaching process of the topic Exponential and Logarithmic functions associated with career orientation, so as to help students to see the application of the topic in professional practice and have more scientific basis in building their future career plan.
Keywords: 
career orientation
Exponential function
Logarithmic function
differentiated teaching.
Refers: 

[1] Phạm Thị Hồng Hạnh, (2019), Dạy học phân hóa môn Toán ở trung học phổ thông gắn với định hướng nghề, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 14, tr.49-54.

[2] Phạm Thị Hồng Hạnh - Đinh Tiến Công - Nguyễn Phương Thảo, (7/2019), Tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong dạy học chủ đề “Thống kê” cho học sinh lớp 10 trung học phổ thông, Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt

[3] Phạm Thị Hồng Hạnh - Đào Xuân Sơn - Bùi Đức Thắng, (7/2019), Thiết kế và tổ chức dạy học phân hoá chủ đề “Hàm số” (Giải tích 12) gắn với định hướng nghề, Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt.

[4] Quốc hội, (2019), Luật Giáo dục số 43/2019/QH14

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018)

[6] Tomlinson C.A, (2008), How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom, Publisher Tandem Library.

[7] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018).

[8] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2020), Công văn số 5512/ BGDĐT- GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[9] Phiếu Trắc nghiệm sở thích định hướng nghề nghiệp, http://www.siu.edu.vn/upload/Thongbao/TESTHOLLAND.pdf.

[10] Tomlinson, C.A, (2001), How to differentiate instruction in mixed - ability classrooms. Association for supervision and curriculum development. Alexandria, VA 22311-1714 USA.

Articles in Issue