DESIGNING HISTORY LESSONS TOWARDS DEVELOPING COMPETENCE FOR HIGH SCHOOL STUDENTS

DESIGNING HISTORY LESSONS TOWARDS DEVELOPING COMPETENCE FOR HIGH SCHOOL STUDENTS

Dang Thi Phuong phuongdt@gesd.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 52 Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam
Summary: 
On the basis of an overview of the general education program with the characteristics, objectives and requirements to be achieved, the article gives some suggestions on the process of designing History lessons towards developing students’ competence, as well as provides examples to illustrate the design of a specific lesson. The article will be a useful source for teachers to consult when designing teaching lessons in general and History lessons in particular according to the orientation of competence development to meet the requirements of the General Education Program 2018.
Keywords: 
Designing history lessons
lesson design process
competence development
high school students
Refers: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể, Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Lịch sử (cấp Trung học phổ thông), Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[3] Robert J. Marzano - Debra J. Pickering - Jane E. Pollock, (2011), Các phương pháp dạy học hiệu quả, NXB Giáo dục Việt Nam (Người dịch: Nguyễn Hồng Vân).

[4] Đặng Thị Phương, (2020), Thiết kế bài học lịch sử theo hướng phát triển cho học sinh trung học cơ sở, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, số Đặc biệt, năm thứ 16.

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2007), Những vấn đề chung về đổi mới giáo dục trung học cơ sở môn Lịch sử, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[6] Trần Thị Thanh Thủy (chủ biên), (2016), Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

Articles in Issue