THE USE OF ZOOM SOFTWARE IN ONLINE TEACHING OF THE BASIC PRINCIPLES OF MARXISM - LENINISM (PART I) AT HA TAY TEACHER TRAINING COLLEGE

THE USE OF ZOOM SOFTWARE IN ONLINE TEACHING OF THE BASIC PRINCIPLES OF MARXISM - LENINISM (PART I) AT HA TAY TEACHER TRAINING COLLEGE

Do Thi Phuong phuongcdspht@gmail.com Ha Tay Teacher Training College Thuong Tin town, Thuong Tin district, Hanoi, Vietnam
Summary: 
The use of Zoom software in online teaching is not only a situation arising in the epidemic conditions but also an inevitable trend in the 4.0 era. Based on the theory of Zoom software, the article clarifies the use of Zoom software and proposes solutions to improve the efficiency of using the software in online teaching of the Basic principles of Marxism Leninism (Part I) at Ha Tay Teacher Training College.
Keywords: 
Using
Zoom software
Online teaching
political theory
Refers: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (30/3/2021), Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT Quy định về quản lí và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.

[2] Tổng quan về dạy học trực tuyến, http://cuongcong. com/elearning/tong-quan-ve-day-hoc-truc-tuyen.html.

[3] http://daotaonoibo.vn/blog/day-hoc-truc-tuyen

[4] Lê Văn Toán - Trương Thị Diễm, (5/2020). Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo trực tuyến trong giáo dục đại học trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, kì 2, tr.33-36.

[5] Phan Chí Thành, (01/2018), Cách mạng công nghiệp 4.0 - Xu thế phát triển của giáo dục trực tuyến. Tạp chí Giáo dục, số 421, kì 01, tr.43-46

Articles in Issue