MANAGING THE STUDENT LOAN PROGRAM IN SOME PUBLIC UNIVERSITIES IN HANOI: CURRENT SITUATION AND RECOMMENDATIONS

MANAGING THE STUDENT LOAN PROGRAM IN SOME PUBLIC UNIVERSITIES IN HANOI: CURRENT SITUATION AND RECOMMENDATIONS

Nguyen Thanh Tam* tamnt@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Phan Van Kha khapv@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Dang Thi Minh Hien dtmhien.qlgd@gmail.com National Academy of Education Management 31 Phan Dinh Giot, Thanh Xuan, Hanoi, Vietnam
Summary: 
The student loan program is one form of cost sharing and financing for higher education which has been very popular in many countries around the world, including Vietnam. Due to the specificity of the program, the management of one student loan scheme needs the participation of different parties such as the Central Government, local Government, financial agency, credit agency (bank), educational authority (Ministry of Education), and higher education institutions together with students and their families. A good management mechanism which has close coordination among management entities and makes full use of the strengths of each entity is the key to the program’s effectiveness. In particular, special attention should be paid to the role of higher education institutions. On the basis of that general principle, this study conducted a survey of related parties to show the current status of the student loan program management in public universities which are management subjects. From the survey results, the research makes some assessments on the position of public universities in the current student loan program management system in Vietnam and then analyzes the advantages and limitations. Finally, some recommendations are given for the management of the student loan program in public universities in order to improve the effectiveness of the program implementation
Keywords: 
Student loan program
the management of student loan program
public university/ higher educational institution
Refers: 

[1] Nguyễn Thanh Tâm, (2021), Một số nội dung lí luận trong quản lí chương trình tín dụng sinh viên – Vận dụng để đánh giá công tác quản lí chương trình tín dụng sinh viên tại Việt Nam, Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục, ISSN 1859-4603, https://doi. org/10.47393/jshe, tập 11, số 02, tr.75-85

[2] Bruce Johnstone, (2003), Cost Sharing in Higher Education: Tuition, Financial Assistance, and Accessibility in a Comparative Perspective, State University of New York at Buffalo.

[3] Adrian Ziderman, (2006), Policy options for student loan schemes: lessons from five Asian case studies, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO Bangkok và International Institute for Educational Planning, ISBN: 92-9223-037- 9.

[4] Nguyễn Thanh Tâm - Nguyễn Minh Đức - Nguyễn Thị Hiền - Đặng Thị Minh Hiền - Hoàng Lê Mai Phương, (2020), Chia sẻ chi phí trong giáo dục đại học: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý đối với Việt Nam, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, ISSN 2615-8957, số 33, tr.8-13.

[5] Đặng Thị Minh Hiền, (2013), Những đặc điểm và hướng nghiên cứu cơ bản của kinh tế học giáo dục, Báo cáo thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Mã số: B2010-37-84

[6] Nguyễn Thanh Tâm, (2019), Vận dụng cơ sở lí luận để đánh giá quản lí thực hiện chương trình tín dụng sinh viên góp phần đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục đại học ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 17, ISSN 2615-8957, tr.17-42.

[7] Jamil Salmi, (2003), Student Loans in an International Perspective: The World Bank Experience

[8] Phan Văn Kha, (2007), Giáo trình Quản lí Nhà nước về giáo dục, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[9] Phan Văn Kha (Chủ biên), (2014), Lí luận và thực tiễn quản lí giáo dục thời kì hội nhập, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[10] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2017), Tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả chương trình tín dụng học sinh sinh viên, https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/cong-tac-hocsinh-sinh-vien/Pages/tin-tuc.aspx?ItemID=5256.

[11] Thủ tướng Chính phủ, (2007), Quyết định số 157/2007/ QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Articles in Issue