AN INVESTIGATION INTO DIFFICULTIES IN TRANSLATION COURSES OF ENGLISH MAJOR STUDENTS AT VINH UNIVERSITY

AN INVESTIGATION INTO DIFFICULTIES IN TRANSLATION COURSES OF ENGLISH MAJOR STUDENTS AT VINH UNIVERSITY

Le Thi Tuyet Hanh* hanhfran@gmail.com Vinh University 182 Le Duan, Vinh city, Nghe An province, Vietnam
Tran Thi Phuong Thao phthaodhv@gmail.com Vinh University 182 Le Duan, Vinh city, Nghe An province, Vietnam
Summary: 
This study was an attempt to describe the students’ problems when studying in the Translation course at Vinh University. The study involved 54 third-year students majoring in English at Vinh University. To collect data, a 3-step Likert scale questionnaire, participants’ writings and group interviews were used and triangulated. The findings showed that EFL students faced three main challenges during their translating process, including limited grammatical knowledge, lack of ESP vocabulary, and other problems relating to culture, pragmatics and background knowledge. From the results, a number of solutions were suggested in order to improve the translation competence of English major students at university level.
Keywords: 
difficulties
translation competence
English major students
basic knowledge
translation course
grammar
Refers: 

[1] Trần Thị Thu Trang, (2019), Teaching interpretation 1 at school of foreign languages: A brief evaluation and some activity examples, TNU Journal of science and technology, 199 (6), p.23-19.

[2] Benmokhtari, H, (2021), The need for translation in the globalized world English Arabic contact in the Algerian Academic Context, Arab world English journal, 12, p.28-39

[3] Newmark, P, (2003), No Global Communication without Translation in Anderman, Gunilla & Rogers, Margaret (eds.), Translation Today: Trends and Perspectives, tr.55-67, Clevedon: Multilingual Matters Ltd.

[4] Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, (2021), Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh theo CDIO, https://khoaspnn. vinhuni.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao/ngon-nguanh-k62.

[5] Bùi Thị Kim Phụng, (2018), Những lỗi thường gặp khi dịch các cấu trúc tiếng Việt sang tiếng Anh của sinh viên chuyên ngữ tại Trường Đại học Duy Tân, Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, Đại học Đà Nẵng, 8, tr.61-65.

[6] Nguyễn Huỳnh Trang - Khâu Hoàng Anh - Trương Nhật Khánh, (2021), The Use of English Collocations in Written Translation -- A Case of University EnglishMajored Students, International Journal of Higher Education, 10 (1), p.252-272

[7] Nguyễn Văn Phúc - Trương Thị Ngọc Điệp, (2017), Các khó khăn trong quá trình biên dịch quảng cáo cung cấp thông tin của sinh viên năm cuối chuyên ngành Biên - Phiên dịch tiếng Anh tại Trường Đại học Cần Thơ, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, 51, p.90-97, https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2017.098.

[8] Phạm Vũ Phi Hổ, (2015), Instuctional Model in Teaching Translation and Interpretation: A case Study, Journal of Science HCMC Open University, 11(1), p.84-94.

[9] Nguyễn Thị Kiều Thu, (2016), Đánh giá bản dịch: Tiêu chí chấm bài thi môn Biên dịch trong các trường đại học, giảng dạy môn Biên-phiên dịch bậc Đại học, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

[10] Nguyễn Quang Nhật, (2016), Giảng dạy môn phiên dịch trong bối cảnh hội nhập – dạy học theo phương pháp tiếp cận năng lực, Kỉ yếu hội thảo giảng dạy biên phiên dịch, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, tr.94 – 100.

[11] Alrishan – Smadi, (2015), Difficulties EFL Jordanian university students encounter in translating English idioms into Arabic, Journal of Education and Practice, 6 (10), p.124-133

[12] Alrishan – Smadi, (2015), Difficulties EFL Jordanian university students encounter in translating English idioms into Arabic, Journal of Education and Practice, 6 (10), p.124-133

Articles in Issue