ENHANCING THE LEVEL OF COMPATIBILITY TO TEACHING MANAGEMENT ACTIVITIES OF PRIMARY SCHOOL PRINCIPALS TO MEET THE REQUIREMENTS OF GENERAL EDUCATION INNOVATION

ENHANCING THE LEVEL OF COMPATIBILITY TO TEACHING MANAGEMENT ACTIVITIES OF PRIMARY SCHOOL PRINCIPALS TO MEET THE REQUIREMENTS OF GENERAL EDUCATION INNOVATION

Nguyen Thi Vui nguyenthivuisp2@gmail.com Hanoi Pedagogical University 2 32 Nguyen Van Linh, Phuc Yen city, Vinh Phuc province, Vietnam
Summary: 
Adapting to teaching management activities will help primary school principals be proactive and creative in the management of teaching activities and improve the effectiveness of the teaching management activities. The article analyzes the current situation and solutions to improve the adaptability to the teaching management activities of primary school principals in the context of educational innovation.
Keywords: 
Activity adaptation
primary school management
improving the level of adaptation
primary school principals
Refers: 

[1] Nason L.J, (1994), Học thế nào cho tốt, NXB Thuận Hóa, Huế.

[2] Nguyễn Thị Út Sáu, (2013), Thích ứng với hoạt động học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên Đại học Thái Nguyên, Luận án Tiến sĩ tâm lí học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam - Học viện Khoa học Xã hội, Hà Nội

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

[4] Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên), (1999), Tâm lí học đại cương, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[5] Vũ Dũng, (2006), Giáo trình Tâm lí học quản lí, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[6] Vũ Dũng (chủ biên), (2008), Từ điển Tâm lí học, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam - Viện Tâm lí học, NXB Từ điển bách khoa, Hà Nội.

[7] Nguyễn Kế Hào, (1992), Học sinh tiểu học và nghề dạy học ở bậc Tiểu học, NXB Giáo dục, Hà Nội

Articles in Issue