SOME PROBLEMS IN ORGANIZING PRACTICAL AND EXPERIENTIAL ACTIVITIES IN TEACHING 10TH GRADE MATHEMATICS

SOME PROBLEMS IN ORGANIZING PRACTICAL AND EXPERIENTIAL ACTIVITIES IN TEACHING 10TH GRADE MATHEMATICS

Vu Ngoc Hoa* ngochoa9630@gmail.com Ngo Quyen High School 61 Ba Muoi Thang Tu, Quarter 2, Bien Hoa, Dong Nai, Vietnam
Nguyen Thanh Hung nthung@ued.udn.vn University of Science and Education - The University of Danang 459 Ton Duc Thang, Hoa Khanh Nam, Lien Chieu,
Le Anh Vinh vinhla@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem district, Hanoi, Vietnam
Summary: 
Experiential teaching of Mathematics in grade 10 is an issue of increasing interest and focus in the 2018 General Educational program. The experiential teaching method is used to encourage students' independent thinking and develop their competence to identify and solve problems in school and in life
Keywords: 
teaching
Experiential teaching
mathematics
grade 10.
Refers: 

[1] Đinh Thị Kim Thoa (chủ biên) - Bùi Ngọc Diệp - Lê Thái Hưng - Lại Thị Yến Ngọc - Trần Thị Quỳnh Trang - Lê Thế Tình, (2019), Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[2] Phó Đức Hòa (chủ biên) - Vũ Thị Lan Anh - Nguyễn Hà My - Nguyễn Huyền Trang, (2019), Tài liệu hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo cho học sinh tiểu học, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[3] Trần Nam Dũng (chủ biên), (2021), Toán 10, NXB Giáo dục Việt Nam

[4] David A. Kolb, (2011), Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development (Học tập thông qua trải nghiệm: Kinh nghiệm là nền tảng của quá trình học tập và phát triển), NXB Prentice Hall PTR.

[5] Nguyễn Huy Đoan (chủ biên), (2021), Toán 10, NXB Giáo dục Việt Nam

[6] Bernd Meier - Nguyễn Văn Cường, (2021), Lí luận dạy học hiện đại, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

[7] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (26/12/2018), Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể, Thông tư số 32/2018/TTBGDĐT

[8] Bộ Giáo dục và Đào tạo (26/12/2018), Chương trình Ggiáo dục phổ thông môn Toán, Thông tư số 32/2018/ TT-BGDĐT

[9] Đỗ Đức Thái (chủ biên), (2021), Toán 10, NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

[10] https://satsuite.collegeboard.org/sat/whats-on-the-test/ math

[11] https://mathworld.wolfram.com/MagicSquare.html.

[12] https://www.mathọc sinhisfun.com.

[13] https://www.khanacademy.org.

Articles in Issue